Laž je udobnija od sumnje, korisnija od ljubavi, trajnija od istine. - Činija Citata

Laž je udobnija od sumnje, korisnija od ljubavi, trajnija od istine.


la-udobnija-od-sumnje-korisnija-od-ljubavi-trajnija-od-istine
gabrijel garsija markeslažudobnijaodsumnjekorisnijaljubavitrajnijaistineje udobnijaudobnija odod sumnjekorisnija odod ljubavitrajnija odod istinelaž je udobnijaje udobnija odudobnija od sumnjekorisnija od ljubavitrajnija od istinelaž je udobnija odje udobnija od sumnjelaž je udobnija od sumnje

Treba više strahovati od ljubavi žene nego od mržnje muškarca.Radosno srce nastaje, naravno, samo od onog srca koje izgara od ljubavi.LJubav se sastoji od četiri stvari; od uzdaha, od jecaja, od želje za smrću i mnogo laži.Više je ljudi pomrlo od jela i od pida, nego od gladi i od žedi.Strah od ljubavi jednak je strahu od života, a oni koji se boje života, već su napola mrtvi.Knjiga je u cijelosti put od zla k dobrome, od krivice k pravdi, od pogrešnoga k istinitome, od noći ka danu.