Kredit je sistem u kome osoba koja ne može da plati nađe drugu osobu koja ne može da plati koja će da garantira da on može da plati.


kredit-sistem-u-kome-osoba-koja-ne-moe-da-plati-nae-drugu-osobu-koja-ne-moe-da-plati-koja-e-da-garantira-da-on-moe-da-plati
Čarls dikenskreditsistemkomeosobakojanemožedaplatinađedruguosobućegarantiraonplatikredit jeje sistemsistem uu komekome osobaosoba kojakoja nene možemože dada platiplati nađenađe drugudrugu osobuosobu kojakoja nene možemože dada platiplati kojakoja ćeće dada garantiragarantira dada onon možemože dada platikredit je sistemje sistem usistem u komeu kome osobakome osoba kojaosoba koja nekoja ne možene može damože da platida plati nađeplati nađe drugunađe drugu osobudrugu osobu kojaosobu koja nekoja ne možene može damože da platida plati kojaplati koja ćekoja će daće da garantirada garantira dagarantira da onda on možeon može damože da platikredit je sistem uje sistem u komesistem u kome osobau kome osoba kojakome osoba koja neosoba koja ne možekoja ne može dane može da platimože da plati nađeda plati nađe druguplati nađe drugu osobunađe drugu osobu kojadrugu osobu koja neosobu koja ne možekoja ne može dane može da platimože da plati kojada plati koja ćeplati koja će dakoja će da garantiraće da garantira dada garantira da ongarantira da on možeda on može daon može da platikredit je sistem u komeje sistem u kome osobasistem u kome osoba kojau kome osoba koja nekome osoba koja ne možeosoba koja ne može dakoja ne može da platine može da plati nađemože da plati nađe druguda plati nađe drugu osobuplati nađe drugu osobu kojanađe drugu osobu koja nedrugu osobu koja ne možeosobu koja ne može dakoja ne može da platine može da plati kojamože da plati koja ćeda plati koja će daplati koja će da garantirakoja će da garantira daće da garantira da onda garantira da on možegarantira da on može dada on može da plati

Vlada koja krade od Petra da plati Pavlu uvek može da računa na Pavlovu podršku.Čovek je, pored uma, obdaren i srcem, osećanjem i voljom kao snagom koja može da ostvari ono što um i srce nađu da treba. A osim toja, obdaren je još i slobodom. Čovek može onako kako Bog hoće a može i suprotno. Jer, što kaže naš filozof Koža Knežević, „čovek je biće kome može i Bog da se obraduje, a od koga može i đavo da se postidi“. Vidite koliki je to ogroman razmak! Gde ćemo se naći, zavisi od nas.Ko ne plati rukom,on će dušom.Ko ne plati na mostu, platiće na ćupriji.Ne postoji osoba koja nije sposobna da uradi više od onoga što misli da može.Fanatik je osoba koja ne može promeniti mišljenje, a ne želi promeniti temu razgovora.