Ko zavisi od drugog, treba i njegovom psu da se umiljava.


ko-zavisi-od-drugog-treba-i-njegovom-psu-da-se-umiljava
narodne poslovicekozavisioddrugogtrebanjegovompsudaseumiljavako zavisizavisi odod drugogtreba ii njegovomnjegovom psupsu dada sese umiljavako zavisi odzavisi od drugogtreba i njegovomi njegovom psunjegovom psu dapsu da seda se umiljavako zavisi od drugogtreba i njegovom psui njegovom psu danjegovom psu da sepsu da se umiljavatreba i njegovom psu dai njegovom psu da senjegovom psu da se umiljava

Na psu rana, na psu i zarasla.Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo događaje podneti zavisi u dobroj meri od nas samih, dakle na to treba trošiti snagu i obraćati pažnju.Veličina čoveka ne ogleda se u njegovom bogatstvu, već u njegovom integritetu i sposobnosti da na ljude oko sebe utiče pozitivno.Niko ne treba drugog mržnjom progoniti.Čovek ima pravo da gleda drugog odozgo, jedino kada treba da mu pomogne da se uspravi.Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo te događaje podnijeti, u dobroj mjeri zavisi od nas.