Ko rano rani, ima velike šanse da mu penzioner nije dodirnuo hleb !!!


ko-rano-rani-ima-velike-anse-da-mu-penzioner-nije-dodirnuo-hleb
koranoraniimavelikeansedamupenzionernijedodirnuohlebko ranorano raniima velikevelike šansešanse dada mumu penzionerpenzioner nijenije dodirnuododirnuo hlebhlebko rano raniima velike šansevelike šanse dašanse da muda mu penzionermu penzioner nijepenzioner nije dodirnuonije dodirnuo hlebdodirnuo hlebima velike šanse davelike šanse da mušanse da mu penzionerda mu penzioner nijemu penzioner nije dodirnuopenzioner nije dodirnuo hlebnije dodirnuo hlebima velike šanse da muvelike šanse da mu penzioneršanse da mu penzioner nijeda mu penzioner nije dodirnuomu penzioner nije dodirnuo hlebpenzioner nije dodirnuo hleb

K’o rano rani,mnogo mu se spava… :-DKo rano rani, dvije sreće grabi.Tko rano rani,dvije sreće grabi.Tko rano rani, dvije srede grabi.Ako ne isplanirate sopstveni životni plan, velike su šanse da ćete upasti u tuđi. Pogodite šta su planirali za vas – ne mnogo toga.Ako ne isplanirate sopstveni životni plan, velike su šanse da ćete upasti u tuđi. Pogodite šta su planirali za vas- ne mnogo toga.