Ko bi znao šta je u mislima žensku stvorenju, to je zatvorena i nepristupna pećina, godinama s njom hljeb i postelju dijeliš pa ne znaš ko je ni kakva je, obilaziš oko njenog tijela, držiš ga u rukama, a u njoj ne znaš šta je, ne vidiš šta misli. Pa čovjeku dođe žao, učini mu se da je sam na svijetu.


ko-bi-znao-u-mislima-ensku-stvorenju-to-zatvorena-i-nepristupna-peina-godinama-s-njom-hljeb-i-postelju-dijeli-pa-ne-zna-ko-kakva-obilazi-oko
meša selimovićkobiznaotamislimaženskustvorenjutozatvorenanepristupnapećinagodinamanjomhljebposteljudijelipaneznakokakvaobilaziokonjenogtijeladržigarukamanjojvidimislipačovjekudođežaoučinimusedasamnasvijetuko bibi znaoznao štau mislimamislima ženskužensku stvorenjuje zatvorenazatvorena ii nepristupnanepristupna pećinagodinama ss njomnjom hljebhljeb ii posteljupostelju dijelišdijeliš papa nene znašznaš koko jeni kakvakakva jeobilaziš okooko njenognjenog tijeladržiš gaga uu rukamau njojnjoj nene znašznaš štane vidišvidiš štašta mislipa čovjekučovjeku dođedođe žaoučini mumu sese dada jeje samsam nana svijetuko bi znaobi znao štaznao šta jeje u mislimau mislima ženskumislima žensku stvorenjuje zatvorena izatvorena i nepristupnai nepristupna pećinagodinama s njoms njom hljebnjom hljeb ihljeb i posteljui postelju dijelišpostelju dijeliš padijeliš pa nepa ne znašne znaš koznaš ko jeko je nije ni kakvani kakva jeobilaziš oko njenogoko njenog tijeladržiš ga uga u rukamaa u njoju njoj nenjoj ne znašne znaš štaznaš šta jene vidiš štavidiš šta mislipa čovjeku dođečovjeku dođe žaoučini mu semu se dase da jeda je samje sam nasam na svijetu

Nije važno šta se dešava u svijetu,  nije važno šta će biti sutra, važan je ovaj čas blaženstva bez misli.Ne lutajmo mislima i ne gledajmo šta drugi rade, nego gledajmo šta mi radimo, šta od nas proizilazi, da li tešimo ili osuđujemo, da li praštamo ili volimo.Ja sam ostavio toliko zagonetki i nejasnoća da će profesori biti zauzeti godinama prepirući se oko toga na šta sam mislio. To je jedini način da se obezbedi besmrtnost.Da bi čovek srećno poživeo, treba da zna šta valja, a šta ne valja da čini.A da bi to znao, potrebna mu je vera.Vera je saznanje šta je čovek i radi čega on živi na svetu. I takve vere bilo je i ima u svih razumnih ljudi.Hteo sam tako živeti da ne počinim ni jedne greške, preduzeo sam da ću se boriti protiv svake slabosti. Budući da sam znao ili sam barem mislio da znam šta je dobro, a šta je zlo, nisam ni mogao predstaviti zašto ne bih mogao uvek dobro činiti, a zlo izbegavati.Kad god ne znaš šta da radiš sa sobom, opusti se.