Kažu nova ljubav te čeka pred vratima! – Ja izašla kad ono račun za struju. :D


kau-nova-ljubav-te-eka-pred-vratima-ja-iza-kad-ono-raun-za-struju-d
kažunovaljubavtečekapredvratimajaizalakadonoračunzastrujukažu novanova ljubavljubav tete čekačeka predpred vratima– jaja izašlaizašla kadkad onoono računračun zaza strujukažu nova ljubavnova ljubav teljubav te čekate čeka predčeka pred vratima– ja izašlaja izašla kadizašla kad onokad ono računono račun zaračun za strujukažu nova ljubav tenova ljubav te čekaljubav te čeka predte čeka pred vratima– ja izašla kadja izašla kad onoizašla kad ono računkad ono račun zaono račun za strujukažu nova ljubav te čekanova ljubav te čeka predljubav te čeka pred vratima– ja izašla kad onoja izašla kad ono računizašla kad ono račun zakad ono račun za struju

Aliena ne cures – Ne brini se za tuđe stvari (počisti pred svojim vratima).Čoveče, seti se da si ravan onome pred kim se ponizuješ i ne ponizuj se! Hodaj uspravno, ne plači pred tuđim vratima, jer iza tih vrata za tebe nema nikoga, pljuni i pljusni, ali se ne ponizuj.Počisti prvo pred svojim vratima.Počlisti prvo pred svojim vratimaLjubav prema jednom je varvarstvo: jer ona ide na račun svih ostalih. To važi i za ljubav prema bogu.Clara pacta, boni amici – Čist račun, duga ljubav.