Kapital je samo plod rada i nikad ne bi postojao da rad nije postojao pre njega.


kapital-samo-plod-rada-i-nikad-ne-bi-postojao-da-rad-nije-postojao-pre-njega
abraham linkolnkapitalsamoplodradanikadnebipostojaodaradnijeprenjegakapital jeje samosamo plodplod radarada ii nikadnikad nene bibi postojaopostojao dada radrad nijenije postojaopostojao prepre njegakapital je samoje samo plodsamo plod radaplod rada irada i nikadi nikad nenikad ne bine bi postojaobi postojao dapostojao da radda rad nijerad nije postojaonije postojao prepostojao pre njegakapital je samo plodje samo plod radasamo plod rada iplod rada i nikadrada i nikad nei nikad ne binikad ne bi postojaone bi postojao dabi postojao da radpostojao da rad nijeda rad nije postojaorad nije postojao prenije postojao pre njegakapital je samo plod radaje samo plod rada isamo plod rada i nikadplod rada i nikad nerada i nikad ne bii nikad ne bi postojaonikad ne bi postojao dane bi postojao da radbi postojao da rad nijepostojao da rad nije postojaoda rad nije postojao prerad nije postojao pre njega

Kada Bog ne bi postojao, trebalo bi ga izmisliti.Ako bih postojao vječno, kako ću postojati sutra?Šopenov genije je najdublji, najosećajniji i najuzbudljiviji što je ikad postojao. On govori jezikom beskonačnosti na jednom jedinom instrumentu.Na tim radnim akcijama vaspitavala se naša omladina u socijalističkom duhu, u duhu kolektivnog rada i života, u duhu brisanja granica između fizičkog i umnog rada, podižući fizički rad na stepen ljudskog dostojanstva.Tešio sam se da će sve biti bolje kad se probudim. Ali, postojao je jedan mali problem. Prethodno je trebalo zaspati.Ako raj nije u tebi samom, nikad nećeš ući u njega.