Kao što je ljubav prema životu zapravo samo strah od smrti, tako i društvenost ljudi zapravo nije direktna; ona se, naime, ne zasniva na ljubavi prema društvu, nego na strahu od samoće.


kao-to-ljubav-prema-ivotu-zapravo-samo-strah-od-smrti-tako-i-drutvenost-ljudi-zapravo-nije-direktna-ona-se-naime-ne-zasniva-na-ljubavi-prema-drutvu
artur Šopenhauerkaotoljubavpremaživotuzapravosamostrahodsmrtitakodrutvenostljudinijedirektnaonasenaimenezasnivanaljubavidrutvunegostrahusamoćekao štošto jeje ljubavljubav premaprema životuživotu zapravozapravo samosamo strahstrah odod smrtitako ii društvenostdruštvenost ljudiljudi zapravozapravo nijenije direktnaona sene zasnivazasniva nana ljubaviljubavi premaprema društvunego nana strahustrahu odod samoćekao što ješto je ljubavje ljubav premaljubav prema životuprema životu zapravoživotu zapravo samozapravo samo strahsamo strah odstrah od smrtitako i društvenosti društvenost ljudidruštvenost ljudi zapravoljudi zapravo nijezapravo nije direktnane zasniva nazasniva na ljubavina ljubavi premaljubavi prema društvunego na strahuna strahu odstrahu od samoće

Kako mogu znati da ljubav prema životu nije obmana? Kako mogu znati da onaj ko se boji smrti nije nalik detetu koje se izgubilo i ne zna da je na putu kući?Ljubav prema jednom je varvarstvo: jer ona ide na račun svih ostalih. To važi i za ljubav prema bogu.Ljubav nije primarno odnos prema određenoj osobi; to je stav, orjentacija bića prema svetu kao celini, ne prema jednom objektu ljubavi.Ako ljubav zavisi od naše slobodne volje, zašto ne prestanu voljeti oni koji bi htjeli prestati? Naprotiv, plaču od bola i robuju ljubavi, čak i oni ponosni ljudi koji inače smatraju ropstvo za najveće zlo; rado se lišavaju zbog ljubavi nečeg čega se inače nikad nisu htjeli odreći; i nose svoju ljubav kao bolest ili okov; i žive u strahu da ne izgube samo onog koga vole.Ako ljubav zavisi od naše slobodne volje, zašto ne prestanu da se vole oni koji bi hteli da prestanu? Naprotiv, plaču od bola i robuju ljubavi, čak i oni ponosni ljudi koji inače smatraju ropstvo za najveće zlo; i rado se lišavaju zbog ljubavi nečeg čega se nikada nisu hteli odreći; i nose svoju ljubav kao bolest i okov; i žive u strahu da ne izgube samo onog kog vole.Odnosi se prema svojim vojnicima kao prema svojoj deci i pratiće te u najdublje doline; odnosi se prema njima kao prema svojim sinovima i stajaće pored tebe do smrti.