Kako je ljubav u životu žena stvar važna, u delu žene pesnika ona je najčešći sadržaj, najsnažniji podsticaj na pisanje, najzahvalnija inspiracija. Prvo se piše o tome da se želi voliti, da je srce spremno da se preda; posle se peva da se voli, da se pati; i najzad se seća da se jednom volelo. Tako kroz celo stvaralaštvo žene pesnika ljubav se provlači kao svetla nit, kao trag suze. Uz osećanje ljubavi kod mene se vrlo često vezuje osećanje prolaznosti, žaljenje za mladošću. - Činija Citata

Kako je ljubav u životu žena stvar važna, u delu žene pesnika ona je najčešći sadržaj, najsnažniji podsticaj na pisanje, najzahvalnija inspiracija. Prvo se piše o tome da se želi voliti, da je srce spremno da se preda; posle se peva da se voli, da se pati; i najzad se seća da se jednom volelo. Tako kroz celo stvaralaštvo žene pesnika ljubav se provlači kao svetla nit, kao trag suze. Uz osećanje ljubavi kod mene se vrlo često vezuje osećanje prolaznosti, žaljenje za mladošću.


kako-ljubav-u-ivotu-ena-stvar-vana-u-delu-ene-pesnika-ona-najei-sadraj-najsnaniji-podsticaj-na-pisanje-najzahvalnija-inspiracija-prvo-se-pie-o-tome
desanka maksimovićkakoljubavživotuženastvarvažnadeluženepesnikaonanajčećisadržajnajsnažnijipodsticajnapisanjenajzahvalnijainspiracijaprvosepietomedaželivolitisrcespremnopredaposlepevavolipatinajzadsećajednomvolelotakokrozcelostvaralatvoprovlačikaosvetlanittragsuzeuzosećanjeljubavikodmenevrločestovezujeprolaznostižaljenjezamladoćukako jeje ljubavljubav uu životuživotu ženažena stvarstvar važnau deludelu ženežene pesnikapesnika onaona jeje najčešćinajčešći sadržajnajsnažniji podsticajpodsticaj nana pisanjenajzahvalnija inspiracijaprvo sese pišepiše oo tometome dada sese želiželi volitida jeje srcesrce spremnospremno dada sese predaposle sese pevapeva dada sese volida sese patii najzadnajzad sese sećaseća dada sese jednomjednom volelotako krozkroz celocelo stvaralaštvostvaralaštvo ženežene pesnikapesnika ljubavljubav sese provlačiprovlači kaokao svetlasvetla nitkao tragtrag suzeuz osećanjeosećanje ljubaviljubavi kodkod menemene sese vrlovrlo čestočesto vezujevezuje osećanjeosećanje prolaznostižaljenje zaza mladošćukako je ljubavje ljubav uljubav u životuu životu ženaživotu žena stvaržena stvar važnau delu ženedelu žene pesnikažene pesnika onapesnika ona jeona je najčešćije najčešći sadržajnajsnažniji podsticaj napodsticaj na pisanjeprvo se pišese piše opiše o tomeo tome datome da seda se želise želi volitida je srceje srce spremnosrce spremno daspremno da seda se predaposle se pevase peva dapeva da seda se volida se patii najzad senajzad se sećase seća daseća da seda se jednomse jednom volelotako kroz celokroz celo stvaralaštvocelo stvaralaštvo ženestvaralaštvo žene pesnikažene pesnika ljubavpesnika ljubav seljubav se provlačise provlači kaoprovlači kao svetlakao svetla nitkao trag suzeuz osećanje ljubaviosećanje ljubavi kodljubavi kod menekod mene semene se vrlose vrlo čestovrlo često vezuječesto vezuje osećanjevezuje osećanje prolaznostižaljenje za mladošću

Odavno već ne pomišljam na ono što se zove ljubav. Izgleda da ljubav bježi od mene, kao da više nije važna, kao da osjeća da nije dobrodošla. Ali, ako prestanem da mislim o ljubavi, neću biti ništa.Teško onome kome se, posle mnogo godina pruži prilika da provede noć sa nekom od svojih najvećih ljubavi koju nikad nije takao! Ostaće bez ičega u srcu, siromašniji za jednu najlepšu bajku. Kada se uveri da se ne razlikuje od drugih žena, da nije ni bolja, ni lošija, tačnije da nije bila ni iz bliza vredna onolike patnje, i da joj je svu vrednost koju je posedovala ustvari rasipnički poklanjala samo ta neuzvraćena ljubav. Hoću svoju ljubav natrag!Takve smo mi žene, i nema ničeg rđavog u tome- u ženskoj je prirodi da se otvara za ljubav s velikom lakoćom.Vera je kao i ljubav: ona se ne da nametnuti. Zato i jeste uzaludan svaki trud da se ona državnim merama uvede ili učvrsti.Kako mogu znati da ljubav prema životu nije obmana? Kako mogu znati da onaj ko se boji smrti nije nalik detetu koje se izgubilo i ne zna da je na putu kući?U ljubavi je najlepše da se sanja, čeka i da se čuva tajna. Ko nije prošao kroz to nije voleo. Ko nije sposoban da se žrtvuje, da pregoreva nema dara za ljubav. Ko nije patio i plakao nije voleo.