Kada je sujeta prisutna onda dolazi do gordosti, svađe. Nije nesreća što mi imamo suprotna gledišta, jer se stvar mora sagledati sa više strana. Ali često kod nas dolazi do onog što nije razlika u mišljenju. Toga se moramo osloboditi. Ako budemo tolerantniji, onda ćemo moći da shvatimo i to gledište drugoga. Ne da ga usvojimo ako nije dobro, ali da ga shvatimo da ne dođe do mržnje i ovog što nas cepa i deli. - Činija Citata

Kada je sujeta prisutna onda dolazi do gordosti, svađe. Nije nesreća što mi imamo suprotna gledišta, jer se stvar mora sagledati sa više strana. Ali često kod nas dolazi do onog što nije razlika u mišljenju. Toga se moramo osloboditi. Ako budemo tolerantniji, onda ćemo moći da shvatimo i to gledište drugoga. Ne da ga usvojimo ako nije dobro, ali da ga shvatimo da ne dođe do mržnje i ovog što nas cepa i deli.


kada-sujeta-prisutna-onda-dolazi-do-gordosti-svae-nije-nesrea-to-mi-imamo-suprotna-gledi-jer-se-stvar-mora-sagledati-vie-strana-ali-esto-kod-nas
patrijarh pavlekadasujetaprisutnaondadolazidogordostisvađenijenesrećatomiimamosuprotnagleditajersestvarmorasagledativiestranaaličestokodnasonognijerazlikamiljenjutogamoramoosloboditiakobudemotolerantnijićemomoćidashvatimotogleditedrugoganegausvojimoakodobroalinedođemržnjeovogcepadelikada jeje sujetasujeta prisutnaprisutna ondaonda dolazidolazi dodo gordostinije nesrećanesreća štošto mimi imamoimamo suprotnasuprotna gledištajer sese stvarstvar moramora sagledatisagledati sasa viševiše stranaali čestočesto kodkod nasnas dolazidolazi dodo onogonog štošto nijenije razlikarazlika uu mišljenjutoga sese moramomoramo osloboditiako budemobudemo tolerantnijionda ćemoćemo moćimoći dada shvatimoshvatimo igledište drugogane dada gaga usvojimousvojimo akoako nijenije dobroali dada gaga shvatimoshvatimo dada nene dođedođe dodo mržnjemržnje ii ovogovog štošto nasnas cepacepa ii delikada je sujetaje sujeta prisutnasujeta prisutna ondaprisutna onda dolazionda dolazi dodolazi do gordostinije nesreća štonesreća što mišto mi imamomi imamo suprotnaimamo suprotna gledištajer se stvarse stvar morastvar mora sagledatimora sagledati sasagledati sa višesa više stranaali često kodčesto kod naskod nas dolazinas dolazi dodolazi do onogdo onog štoonog što niješto nije razlikanije razlika urazlika u mišljenjutoga se moramose moramo osloboditiako budemo tolerantnijionda ćemo moćićemo moći damoći da shvatimoda shvatimo ii to gledištene da gada ga usvojimoga usvojimo akousvojimo ako nijeako nije dobroali da gada ga shvatimoga shvatimo dashvatimo da neda ne dođene dođe dodođe do mržnjedo mržnje imržnje i ovogi ovog štoovog što nasšto nas cepanas cepa icepa i deli

Kada je sujeta prisutna onda dolazi do gordosti, svađe. Nije nesreća što mi imamo suprotna gledišta, jer se stvar mora sagledati sa više strana.Kada svi govore, crkva ne može da dođe do reči. Kada se namršti sudba i zaveže sve jezike, onda crkva dolazi do reči; onda jedina crkva sme i može da govori.Šta je to što me tišti i peče do nepodnošljivog bola? Ništa. Nešto što dolazi i prolazi i svaki put nosi drugo ime, ali uvek peče i muči jednako. Nešto što je postalo sa čovekom i prvim blescima njegove svesti, pre nego što je mogao i pomisliti da to nazove nekim imenom i zabeleži nekim znakom. Nešto što ni danas nije moguće tačno označiti ni izraziti, ali što peče i boli i ubija životnu radost i život sam.Volim samoću, ali nije mi neophodna da se izolujem od nekog do koga mi je stalo da bih pisao. Ako ne mogu da pišem u svim okolnostima, onda jednostavno nisam dovoljno dobar da bih to radio.Što je to s nama i sa životom, u kakve se to konce saplićemo, u što upadamo svojom voljom, u što nevoljom, što od nas zavisi, i što možemo sa sobom. Nisam vješt razmišljanju, više volim život nego misao o njemu, ali kako god sam prevrtao, ispada da nam se većina stvari dešava mimo nas, bez naše odluke.Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati povjerenje u nas same. Moramo vjerovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti.