Kada bi se čovek manje brinuo za stvari koje su mu daleko, zacelo bi više mislio na stvari koje su mu blizu. - Činija Citata

Kada bi se čovek manje brinuo za stvari koje su mu daleko, zacelo bi više mislio na stvari koje su mu blizu.


kada-bi-se-ovek-manje-brinuo-za-stvari-koje-su-mu-daleko-zacelo-bi-vie-mislio-na-stvari-koje-su-mu-blizu
japanska poslovicakadabisečovekmanjebrinuozastvarikojesumudalekozaceloviemislionablizukada bibi sese čovekčovek manjemanje brinuobrinuo zaza stvaristvari kojekoje susu mumu dalekozacelo bibi viševiše misliomislio nana stvaristvari kojekoje susu mumu blizukada bi sebi se čovekse čovek manječovek manje brinuomanje brinuo zabrinuo za stvariza stvari kojestvari koje sukoje su musu mu dalekozacelo bi višebi više mislioviše mislio namislio na stvarina stvari kojestvari koje sukoje su musu mu blizukada bi se čovekbi se čovek manjese čovek manje brinuočovek manje brinuo zamanje brinuo za stvaribrinuo za stvari kojeza stvari koje sustvari koje su mukoje su mu dalekozacelo bi više misliobi više mislio naviše mislio na stvarimislio na stvari kojena stvari koje sustvari koje su mukoje su mu blizukada bi se čovek manjebi se čovek manje brinuose čovek manje brinuo začovek manje brinuo za stvarimanje brinuo za stvari kojebrinuo za stvari koje suza stvari koje su mustvari koje su mu dalekozacelo bi više mislio nabi više mislio na stvariviše mislio na stvari kojemislio na stvari koje suna stvari koje su mustvari koje su mu blizu

Bogati za sebe ostavljaju prekomjerne rezerve stvari koje im nisu potrebne, dok milioni žive na rubu gladi. Ako bi svako ograničio svoj posjed samo na ono što mu je zaista potrebno, niko ne bi morao da živi u bijedi i svi bi bili zadovoljni.Previše ljudi troši novac koji nisu zaradili da bi kupili stvari koje im ne trebaju kako bi zadivili ljude koje ne vole.Čovek se nikad ne pita za uzroke dobrih stvari koje mu se dešavaju. Zanimaju ga samo uzroci rđavih.Taj čovek (Nikola Pašić) je, javno priznajem, mnogo učinio za vašu zemlju. Sigurno je jedan od onih vaših državnika koji su najviše učinili. Međutim, on je to učinio zato što su mu se lični interesi poklapali sa interesima zemlje. Da su mu interesi bili suprotni, on bi svoju veliku inteligenciju — u velikom delu satkanu od lukavstva i spontane intuicije — koristio protiv vas.Taj čovek (Nikola Pašić) je, javno priznajem, mnogo učinio za vašu zemlju. Sigurno je jedan od onih vaših državnika koji su najviše učinili. Međutim, on je to učinio zato što su mu se lični interesi poklapali sa interesima zemlje. Da su mu interesi bili suprotni, on bi svoju veliku inteligenciju – u velikom delu satkanu od lukavstva i spontane intuicije – koristio protiv vas.Kada mi se neki pisac hvali kako perfektno govori šest jezika obično mu savetujem da se zaposli na nekoj hotelskoj recepciji. Tamo čeznu za takvima! Ja, lično, imam velikih muka i sa maternjim. Jedva nađem reči koje su mi potrebne za sva čuda koja nam se događaju.