Kada bi muškarci shvatili da je idealna žena za njih ona koja smatra da se sitnicama najbolje iskazuju emocije imali bi više novaca u novčaniku i sretniju ?...


kada-bi-mukarci-shvatili-da-idealna-ena-za-njih-ona-koja-smatra-da-se-sitnicama-najbolje-iskazuju-emocije-imali-bi-vie-novaca-u-novaniku-i-sretniju
kadabimukarcishvatilidaidealnaženazanjihonakojasmatrasesitnicamanajboljeiskazujuemocijeimalivienovacanovčanikusretnijukada bibi muškarcimuškarci shvatilishvatili dada jeje idealnaidealna ženažena zaza njihnjih onaona kojakoja smatrasmatra dada sese sitnicamasitnicama najboljenajbolje iskazujuiskazuju emocijeemocije imaliimali bibi viševiše novacanovaca uu novčanikunovčaniku ii sretnijusretnijukada bi muškarcibi muškarci shvatilimuškarci shvatili dashvatili da jeda je idealnaje idealna ženaidealna žena zažena za njihza njih onanjih ona kojaona koja smatrakoja smatra dasmatra da seda se sitnicamase sitnicama najboljesitnicama najbolje iskazujunajbolje iskazuju emocijeiskazuju emocije imaliemocije imali biimali bi višebi više novacaviše novaca unovaca u novčanikuu novčaniku inovčaniku i sretnijui sretniju

Umela je da odglumi ravnodušnost. Kada bi pogledao u nju, nasmejala bi se pokazujući mu šta je izgubio. A suze, njih je čuvala, on ionako ne bi umeo da ih ...Popularnost ne bi smela da bude merilo prilikom izbora. Kada bi ona bila merilo onda bi Paja patak i Mapetovci sedeli u senatu.Kad bi stariji imali volje i vremena da posvete malo pažnje djeci i omladini, vezali bi ih za sebe tvrdom ljubavlju i lakše bi ih usmjeravali: vjerovali bi im na ljubav i stavljali bi se pod zaštitu njihova povjerenja. Na žalost stariji nemaju ni volje ni vremena i ispuštaju šansu da lako utiču na mlade.Nikad se nisam stideo jednostavnosti mojih radosti. Često im je uzrok bio upravo ništavan. Pa ipak, to su možda bile one najveće. Ili bar najčišće. Činjenica je da se njih najbolje sećam, pa makar koliko vremenski daleke bile. Da bi se čovek radovao, da bi se radovao u pravom, čistom smislu te reči, treba da za jedan časak opet postane dete. Radost je stvar koju odrasli ne poznaju.Kada bi se ukinuo Grand, 99% devojaka na Facebook-u ne bi znalo šta da stavi za status…Ona koja je bogata duhom, nema novaca; ona koja ima novaca siromašna je duhom. Zbog toga sam ostao neženja.