Kada bi muškarci shvatili da je idealna žena za njih ona koja smatra da se sitnicama najbolje iskazuju emocije imali bi više novaca u novčaniku i sretniju ?...


kada-bi-mukarci-shvatili-da-idealna-ena-za-njih-ona-koja-smatra-da-se-sitnicama-najbolje-iskazuju-emocije-imali-bi-vie-novaca-u-novaniku-i-sretniju
kadabimukarcishvatilidaidealnaženazanjihonakojasmatrasesitnicamanajboljeiskazujuemocijeimalivienovacanovčanikusretnijukada bibi muškarcimuškarci shvatilishvatili dada jeje idealnaidealna ženažena zaza njihnjih onaona kojakoja smatrasmatra dada sese sitnicamasitnicama najboljenajbolje iskazujuiskazuju emocijeemocije imaliimali bibi viševiše novacanovaca uu novčanikunovčaniku ii sretnijusretnijukada bi muškarcibi muškarci shvatilimuškarci shvatili dashvatili da jeda je idealnaje idealna ženaidealna žena zažena za njihza njih onanjih ona kojaona koja smatrakoja smatra dasmatra da seda se sitnicamase sitnicama najboljesitnicama najbolje iskazujunajbolje iskazuju emocijeiskazuju emocije imaliemocije imali biimali bi višebi više novacaviše novaca unovaca u novčanikuu novčaniku inovčaniku i sretnijui sretniju

Ona koja je bogata duhom, nema novaca; ona koja ima novaca siromašna je duhom. Zbog toga sam ostao neženja.Filantropija je ohola žena koja dobra djela smatra za vrstu nakita. Zato se često primiče ogledalu.Kad se žena dobro odeva, ona verovatno zna da je muškarci smatraju atraktivnom i bez odeće.Najbolja je ona žena koja slušajući umije zapovijedati.Čestita je samo ona žena koja to nije iz straha.Savremena žena, to je žena koja je spremna da izgubi svaku vrlinu, i onu u kojoj je jedino bila viša od muškarca, samo da zadobije pravo na ono zbog čega se i sam muškarac uvek smatrao nižim od žene. Ona više nije naša žena, ni majka, ni drugarica, ni saradnica. Sišla je na ulicu, napustila kuću, ostavila drugima svoju decu.