Kad umrem, samo će mi biti žao ptica, jer sve vreme sam sanjao letove, pa ono drugo za mene nije imalo naročitog smisla i značenja. - Činija Citata

Kad umrem, samo će mi biti žao ptica, jer sve vreme sam sanjao letove, pa ono drugo za mene nije imalo naročitog smisla i značenja.


kad-umrem-samo-e-mi-biti-ao-ptica-jer-sve-vreme-sam-sanjao-letove-pa-ono-drugo-za-mene-nije-imalo-naroitog-smisla-i-znaenja
miroslav mika antićkadumremsamoćemibitižaopticajersvevremesamsanjaoletovepaonodrugozamenenijeimalonaročitogsmislaznačenjakad umremsamo ćeće mimi bitibiti žaožao pticajer svesve vremevreme samsam sanjaosanjao letovepa onoono drugodrugo zaza menemene nijenije imaloimalo naročitognaročitog smislasmisla ii značenjasamo će miće mi bitimi biti žaobiti žao pticajer sve vremesve vreme samvreme sam sanjaosam sanjao letovepa ono drugoono drugo zadrugo za meneza mene nijemene nije imalonije imalo naročitogimalo naročitog smislanaročitog smisla ismisla i značenjasamo će mi bitiće mi biti žaomi biti žao pticajer sve vreme samsve vreme sam sanjaovreme sam sanjao letovepa ono drugo zaono drugo za menedrugo za mene nijeza mene nije imalomene nije imalo naročitognije imalo naročitog smislaimalo naročitog smisla inaročitog smisla i značenjasamo će mi biti žaoće mi biti žao pticajer sve vreme sam sanjaosve vreme sam sanjao letovepa ono drugo za meneono drugo za mene nijedrugo za mene nije imaloza mene nije imalo naročitogmene nije imalo naročitog smislanije imalo naročitog smisla iimalo naročitog smisla i značenja

Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvatao gde treba tražiti prave izvore radosti i smisla. Naučio sam da biti voljen ne znači ništa, a da je voleti sve, da je sposobnost da osećamo ono što daje lepotu i vrednost našem postojanju.Kad mi je bilo teško, pominjao sam njeno ime kao u molitvi.Dobar je čovjek, i lijepa žena, ali ono što je samo za mene, to sam sam stvorio. Čak i da je imala velikih mana, ja ih ne bih znao.Potrebna mi je savršena, i ne mogu dopustiti da to ne bude.Svete, kad umrem, sačuvaj u svojoj tišini samo jednu reč za mene: Voleo sam.Vreme prolazi, starimo i odlazimo polako. Najpre smo izgubili četvrtog za poker, pa trećeg za preferans, pa drugog za domine i tabliće. Ostali smo samo i sad otvaramo pasijans da vidimo šta će biti sa nama.Nema vremena za svakodnevnu dosadu. Postoji vreme za rad. I vreme za ljubav. To ne ostavlja prostor za neko drugo vreme.Jednom sam ja, Čuang Ce, sanjao da sam leptir. Lepršajući naokolo, srećan i veseo, radio sam šta mi se prohte. Ne bejah svestan da sam Čuang Ce. Odjednom, probudih se, i gle, ponovo bejah Čuang Ce. Sada ne znam jesam li čovek koji je sanjao da je leptir, ili leptir koji sanja da je čovek? Između čoveka i leptira mora postojati razlika! To je ono što se naziva preobražaj stvari.