Kad bi stariji imali volje i vremena da posvete malo pažnje djeci i omladini, vezali bi ih za sebe tvrdom ljubavlju i lakše bi ih usmjeravali: vjerovali bi im na ljubav i stavljali bi se pod zaštitu njihova povjerenja. Na žalost stariji nemaju ni volje ni vremena i ispuštaju šansu da lako utiču na mlade.


kad-bi-stariji-imali-volje-i-vremena-da-posvete-malo-panje-djeci-i-omladini-vezali-bi-ih-za-sebe-tvrdom-ljubavlju-i-lake-bi-ih-usmjeravali-vjerovali
meša selimovićkadbistarijiimalivoljevremenadaposvetemalopažnjedjeciomladinivezaliihzasebetvrdomljubavljulakeusmjeravalivjerovaliimnaljubavstavljalisepodzatitunjihovapovjerenjanažalostnemajuisputajuansulakoutičumladekad bibi starijistariji imaliimali voljevolje ii vremenavremena dada posveteposvete malomalo pažnjepažnje djecidjeci ii omladinivezali bibi ihih zaza sebesebe tvrdomtvrdom ljubavljuljubavlju ii lakšelakše bibi ihih usmjeravalivjerovali bibi imim nana ljubavljubav ii stavljalistavljali bibi sese podpod zaštituzaštitu njihovanjihova povjerenjana žalostžalost starijistariji nemajunemaju nini voljevolje nini vremenavremena ii ispuštajuispuštaju šansušansu dada lakolako utičuutiču nana mladekad bi starijibi stariji imalistariji imali voljeimali volje ivolje i vremenai vremena davremena da posveteda posvete maloposvete malo pažnjemalo pažnje djecipažnje djeci idjeci i omladinivezali bi ihbi ih zaih za sebeza sebe tvrdomsebe tvrdom ljubavljutvrdom ljubavlju iljubavlju i lakšei lakše bilakše bi ihbi ih usmjeravalivjerovali bi imbi im naim na ljubavna ljubav iljubav i stavljalii stavljali bistavljali bi sebi se podse pod zaštitupod zaštitu njihovazaštitu njihova povjerenjana žalost starijižalost stariji nemajustariji nemaju ninemaju ni voljeni volje nivolje ni vremenani vremena ivremena i ispuštajui ispuštaju šansuispuštaju šansu dašansu da lakoda lako utičulako utiču nautiču na mlade

Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.Kad bi muškarci bili tako izvrsni ljubavnici kao što pričaju, žene ne bi imale vremena ni da se počešljaju.Bogati za sebe ostavljaju prekomjerne rezerve stvari koje im nisu potrebne, dok milioni žive na rubu gladi. Ako bi svako ograničio svoj posjed samo na ono što mu je zaista potrebno, niko ne bi morao da živi u bijedi i svi bi bili zadovoljni.Kad bi kamen koji pada imao svesti, on bi držao da je njegovo padanje rezultat njegove slobodne volje.Više nego muškarac za sebe, žena tvrdo veruje da bez svojih poroka ne bi mogla imati ni dana zadovoljstva i da bi je veliki broj vrlina samo osiromašio, kao što alkoholičar veruje da bi umro bez svoje čaše, i kockar bez svoje kocke.Kad bi Bog kažnjavao za svako učinjeno zlo, ne bi na zemlji ostalo ni jedno živo biće.