Jednog dana ces se probuditi i shvatiti koliko ti je stalo do mene. Kad taj dan dodje, ja cu se buditi pored nekog, ko to vec zna…


jednog-dana-se-probuditi-i-shvatiti-koliko-ti-stalo-do-mene-kad-taj-dan-dodje-ja-cu-se-buditi-pored-nekog-ko-to-vec-zna
jednogdanaseprobuditishvatitikolikotistalodomenekadtajdandodjejacubuditiporednekogkotoveczna…jednog danadana cesces sese probuditiprobuditi ii shvatitishvatiti kolikokoliko titi jeje stalostalo dodo menekad tajtaj dandan dodjeja cucu sese buditibuditi poredpored nekogvec zna…jednog dana cesdana ces seces se probuditise probuditi iprobuditi i shvatitii shvatiti kolikoshvatiti koliko tikoliko ti jeti je staloje stalo dostalo do menekad taj dantaj dan dodjeja cu secu se buditise buditi poredbuditi pored nekogko to vecjednog dana ces sedana ces se probuditices se probuditi ise probuditi i shvatitiprobuditi i shvatiti kolikoi shvatiti koliko tishvatiti koliko ti jekoliko ti je staloti je stalo doje stalo do menekad taj dan dodjeja cu se buditicu se buditi poredse buditi pored nekogko to vec zna…jednog dana ces se probuditidana ces se probuditi ices se probuditi i shvatitise probuditi i shvatiti kolikoprobuditi i shvatiti koliko tii shvatiti koliko ti jeshvatiti koliko ti je stalokoliko ti je stalo doti je stalo do meneja cu se buditi poredcu se buditi pored nekog

Kad ti je do nekog stalo, pamtis sve sto ti kaze.Jednog dana zastaćete negde na sred neke dobro poznate ulice, pogledaćete u nebo  i razumećete zašto se sve baš tako desilo. Duboko ćete udahnuti novi život i hrabrim koracima krenuti dalje, i najzad shvatiti da je život previše kratak da biste bili nesretni.Jednog dana zastaćete negde na sred neke dobro poznate ulice, pogledaćete u nebo i razumećete zašto se sve baš tako desilo. Duboko ćete udahnuti novi život i hrabrim koracima krenuti dalje, i najzad shvatiti da je život previše kratak da biste bili nesretni.Odustala je. Digla je glavu. Pogledala ga je, ponovila da ga voli, nasmejala se i otisla. A on je vec tad znao koliko ce mu taj osmeh nedostajati.Jednog dana kisa je padala dva dana.  XDDDEvo pocinje vec sezona pitanja: A gde ces za Novu Godinu?