Jedna od mojih omiljenih filozofskih načela je da će se ljudi slagati sa vama samo ako su se već složili sa vama. Ne možete promeniti tuđe mišljenje.


jedna-od-mojih-omiljenih-filozofskih-naela-da-e-se-ljudi-slagati-vama-samo-ako-su-se-ve-sloili-vama-ne-moete-promeniti-e-miljenje
frenk zapajednaodmojihomiljenihfilozofskihnačeladaćeseljudislagativamasamoakosuvećsložilivamanemožetepromenitituđemiljenjejedna odod mojihmojih omiljenihomiljenih filozofskihfilozofskih načelanačela jeje dada ćeće sese ljudiljudi slagatislagati sasa vamavama samosamo akoako susu sese većveć složilisložili sasa vamane možetemožete promenitipromeniti tuđetuđe mišljenjejedna od mojihod mojih omiljenihmojih omiljenih filozofskihomiljenih filozofskih načelafilozofskih načela jenačela je daje da ćeda će seće se ljudise ljudi slagatiljudi slagati saslagati sa vamasa vama samovama samo akosamo ako suako su sesu se većse već složiliveć složili sasložili sa vamane možete promenitimožete promeniti tuđepromeniti tuđe mišljenjejedna od mojih omiljenihod mojih omiljenih filozofskihmojih omiljenih filozofskih načelaomiljenih filozofskih načela jefilozofskih načela je danačela je da ćeje da će seda će se ljudiće se ljudi slagatise ljudi slagati saljudi slagati sa vamaslagati sa vama samosa vama samo akovama samo ako susamo ako su seako su se većsu se već složilise već složili saveć složili sa vamane možete promeniti tuđemožete promeniti tuđe mišljenjejedna od mojih omiljenih filozofskihod mojih omiljenih filozofskih načelamojih omiljenih filozofskih načela jeomiljenih filozofskih načela je dafilozofskih načela je da ćenačela je da će seje da će se ljudida će se ljudi slagatiće se ljudi slagati sase ljudi slagati sa vamaljudi slagati sa vama samoslagati sa vama samo akosa vama samo ako suvama samo ako su sesamo ako su se većako su se već složilisu se već složili sase već složili sa vamane možete promeniti tuđe mišljenje

Izbjegavajte one koji omalovažavaju vaše ambicije. To rade samo mali ljudi dok istinski veliki ljudi u vama pobuđuju osjećaj da i vi možete postati veliki.Izbegavajte one koji omalovažavaju vaše ambicije. To rade samo mali ljudi dok istinski veliki ljudi u vama pobuđuju osećaj da i vi možete postati veliki.Najgora stvar u situaciji kada ste poznati jeste da su ljudi uvek fini sa vama. Dok pričate sa nekim svi se slažu sa vama, makar rekli i nešto potpuno ludo. Potrebni su vam ljudi koji će vam govoriti ono što ne želite da čujete.Učenici, kada želite nešto da kažete, triput razmislite o tome pre nego što kažete. Govorite samo ako će vaše reči koristiti vama i drugima. Nemojte govoriti ako nema koristi.Fanatik je osoba koja ne može promeniti mišljenje, a ne želi promeniti temu razgovora.Meni su ljudi uvek miliji od načela, a najmiliji na svetu su mi ljudi bez ikakvih načela.