Jedina stabilna država je ona u kojoj su svi muškarci jednaki pred zakonom.


jedina-stabilna-drava-ona-u-kojoj-su-svi-mukarci-jednaki-pred-zakonom
aristoteljedinastabilnadržavaonakojojsusvimukarcijednakipredzakonomjedina stabilnastabilna državadržava jeje onaona uu kojojkojoj susu svisvi muškarcimuškarci jednakijednaki predpred zakonomjedina stabilna državastabilna država jedržava je onaje ona uona u kojoju kojoj sukojoj su svisu svi muškarcisvi muškarci jednakimuškarci jednaki predjednaki pred zakonomjedina stabilna država jestabilna država je onadržava je ona uje ona u kojojona u kojoj suu kojoj su svikojoj su svi muškarcisu svi muškarci jednakisvi muškarci jednaki predmuškarci jednaki pred zakonomjedina stabilna država je onastabilna država je ona udržava je ona u kojojje ona u kojoj suona u kojoj su sviu kojoj su svi muškarcikojoj su svi muškarci jednakisu svi muškarci jednaki predsvi muškarci jednaki pred zakonom

Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom: muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom.A ona. Ona je prihvatila svaki deo mene i nikada nije trazila da se menjam. A promenila me. Jedina je kojoj sam uistinu rekao šta osećam. Nije tražila da je držim kao kap vode na dlanu. Činjenica da je volim bila joj je sasvim dovoljna.Bolje je i koliba od slame u kojoj se od srca smeju, nego palata od mermera u kojoj svi plaču!Ja ovako zamišljam idealan svet u kome bi svi bili srećni: sve žene bi bile udate a svi muškarci neoženjeni.Ja ovako zamišljam idealan svijet u kome bi svi bili srećni: sve žene bi bile udate, a svi muškarci neoženjeni.Mala država koja nenametljivo radi ne nastoji da iskoristi veliku za svoje sebične ciljeve. Tako i jedna i druga država ostvaruju ono što žele. Velika država, posebno, treba da se drži skromno prema drugima.