Ja verujem u religiju koja veruje u slobodu. Kad god sam trebao prihvatiti religiju koja mi nije dozvoljavala borbu za moj narod oterao sam tu religiju bestraga.


ja-verujem-u-religiju-koja-veruje-u-slobodu-kad-god-sam-trebao-prihvatiti-religiju-koja-mi-nije-dozvoljavala-borbu-za-moj-narod-oterao-sam-religiju
malkolm iksjaverujemreligijukojaverujeslobodukadgodsamtrebaoprihvatitiminijedozvoljavalaborbuzamojnarodoteraobestragaja verujemverujem uu religijureligiju kojakoja verujeveruje uu slobodukad godgod samsam trebaotrebao prihvatitiprihvatiti religijureligiju kojakoja mimi nijenije dozvoljavaladozvoljavala borbuborbu zaza mojmoj narodnarod oteraooterao samsam tutu religijureligiju bestragaja verujem uverujem u religijuu religiju kojareligiju koja verujekoja veruje uveruje u slobodukad god samgod sam trebaosam trebao prihvatititrebao prihvatiti religijuprihvatiti religiju kojareligiju koja mikoja mi nijemi nije dozvoljavalanije dozvoljavala borbudozvoljavala borbu zaborbu za mojza moj narodmoj narod oteraonarod oterao samoterao sam tusam tu religijutu religiju bestraga

Sreća i nesreća stvorili su prirodnu religiju – religiju nade i budućnosti; nju će ljudi sačuvati dokle god bude slabih i nesretnika.Odgovor na religiju nije nestanak religije, vec razmišljanje o njoj na drugi način. Biti deo nje na drugi način.Uvredio sam Boga i ljudski rod jer moj rad nije dosegao kvalitetu koju je trebao doseći.Postao sam filozof i radio sam na ovoj mojoj slavi koja još nije stigla, samo da bih bolje zavodio žene.Kad sam bio dečak verovao sam u Boga, ali sad ne moram da više verujem, jer znam da Bog postoji.Ali opet sam se sjetila realnosti, koja mi je govorila da ne zaboravim da moj san ostavim netaknutim, i da ne padnem u zamke sudbine.