Ja sam, kao što vidite i čujete, ostao Srbin i preko mora, gde se ispitivanjima bavim. To isto treba da budete i vi i da svojim znanjem i radom podižete slavu srpstva u svetu.


ja-sam-kao-to-vidite-i-ujete-ostao-srbin-i-preko-mora-gde-se-ispitivanjima-bavim-to-isto-treba-da-budete-i-vi-i-da-svojim-znanjem-i-radom-podiete
nikola teslajasamkaotoviditečujeteostaosrbinprekomoragdeseispitivanjimabavimtoistotrebadabudetevisvojimznanjemradompodižeteslavusrpstvasvetuja samkao štošto viditevidite ii čujeteostao srbinsrbin ii prekopreko moragde sese ispitivanjimaispitivanjima bavimisto trebatreba dada budetebudete ii vivi ii dada svojimsvojim znanjemznanjem ii radomradom podižetepodižete slavuslavu srpstvasrpstva uu svetukao što viditešto vidite ividite i čujeteostao srbin isrbin i prekoi preko moragde se ispitivanjimase ispitivanjima bavimisto treba datreba da budeteda budete ibudete i vii vi ivi i dai da svojimda svojim znanjemsvojim znanjem iznanjem i radomi radom podižeteradom podižete slavupodižete slavu srpstvaslavu srpstva usrpstva u svetu

Pre sam mislila da sam najčudnija osoba na svetu, ali onda sam pomislila da od toliko ljudi na svetu, mora da postoji neko baš kao ja ko se oseća bizarno i defektno na način na koji se ja osećam. Onda bih je tako zamišljala, misleći da i ona tamo negde tako zamišlja mene. Nadam se, ako si tamo negde i čitaš sada ovo, da znaš da je istina da sam ovde i da sam čudna kao i ti.Nisam ja došao u Ameriku kao pečalbar da zaradim pare. Ja sam došao sa znanjem a znanje mi je donelo imanje, a ne obratno. Imanje je, dakle došlo kao nešto sporedno.Kad u prepunom autobusu čujete pesmu ko te ima, taj te nema proverite gde vam je novčanik… xDZapamtite da uvek gledate prema zvezdama, a ne prema svojim stopalima. Pokušajte razumeti ono što vidite i uzroke postojanja svemira. Budite znatiželjni i koliko god se život činio teškim, uvek postoji nešto što možete učiniti i uspeti u tome. Važno je ne odustajati.Imao sam utisak da proživljavam jedan nezaboravan trenutak u svom životu - jedan od onih čarobnih trenutaka kojih obično postajemo svesni tek kada prođu. Bio sam prisutan tamo celim svojim bićem - bez prošlosti i bez budućnosti - uronjen u to jutro, tu muziku, tu milinu, tu neočekivanu molitvu. Dospeo sam u stanje obožavanja, ekstaze, blagodarnosti što se nalazim na ovom svetu.Oni vele meni: Ako vidiš roba gde spava, ne budi ga jer, možda sanja o slobodi. Ja velim njima: Ako vidite roba gde spava, probudite ga i objasnite mu slobodu.