Ja sam, kao što vidite i čujete, ostao Srbin i preko mora, gde se ispitivanjima bavim. To isto treba da budete i vi i da svojim znanjem i radom podižete slavu srpstva u svetu. - Činija Citata

Ja sam, kao što vidite i čujete, ostao Srbin i preko mora, gde se ispitivanjima bavim. To isto treba da budete i vi i da svojim znanjem i radom podižete slavu srpstva u svetu.


ja-sam-kao-to-vidite-i-ujete-ostao-srbin-i-preko-mora-gde-se-ispitivanjima-bavim-to-isto-treba-da-budete-i-vi-i-da-svojim-znanjem-i-radom-podiete
nikola teslajasamkaotoviditečujeteostaosrbinprekomoragdeseispitivanjimabavimtoistotrebadabudetevisvojimznanjemradompodižeteslavusrpstvasvetuja samkao štošto viditevidite ii čujeteostao srbinsrbin ii prekopreko moragde sese ispitivanjimaispitivanjima bavimisto trebatreba dada budetebudete ii vivi ii dada svojimsvojim znanjemznanjem ii radomradom podižetepodižete slavuslavu srpstvasrpstva uu svetukao što viditešto vidite ividite i čujeteostao srbin isrbin i prekoi preko moragde se ispitivanjimase ispitivanjima bavimisto treba datreba da budeteda budete ibudete i vii vi ivi i dai da svojimda svojim znanjemsvojim znanjem iznanjem i radomi radom podižeteradom podižete slavupodižete slavu srpstvaslavu srpstva usrpstva u svetu

Pre sam mislila da sam najčudnija osoba na svetu, ali onda sam pomislila da od toliko ljudi na svetu, mora da postoji neko baš kao ja ko se oseća bizarno i defektno na način na koji se ja osećam. Onda bih je tako zamišljala, misleći da i ona tamo negde tako zamišlja mene. Nadam se, ako si tamo negde i čitaš sada ovo, da znaš da je istina da sam ovde i da sam čudna kao i ti.Zapamtite da uvek gledate prema zvezdama, a ne prema svojim stopalima. Pokušajte razumeti ono što vidite i uzroke postojanja svemira. Budite znatiželjni i koliko god se život činio teškim, uvek postoji nešto što možete učiniti i uspeti u tome. Važno je ne odustajati.Ja se ne bavim proricanjem, nisam gatara, ne proričem ljudima sudbinu i nisam izumitelj. Ja otkrivam. Ja sam otkrivač principa koji postoje.I za hiljadu godina čovjek će isto ovako uzdisati:I za hiljadu godina čovek će isto ovako uzdisati: “Ah, teško je živeti” – i u isti mah ovako isto kao i sada, bojaće se i neće hteti da umre.Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvatao gde treba tražiti prave izvore radosti i smisla. Naučio sam da biti voljen ne znači ništa, a da je voleti sve, da je sposobnost da osećamo ono što daje lepotu i vrednost našem postojanju.