Izazovi postoje da bi ojačali naša uverenja, a ne da bi nas pregazili.


izazovi-postoje-da-bi-ojaali-naa-uverenja-a-ne-da-bi-nas-pregazili
nik vujičićizazovipostojedabiojačalinaauverenjanenaspregaziliizazovi postojepostoje dada bibi ojačaliojačali našanaša uverenjane dada bibi nasnas pregaziliizazovi postoje dapostoje da bida bi ojačalibi ojačali našaojačali naša uverenjaa ne dane da bida bi nasbi nas pregaziliizazovi postoje da bipostoje da bi ojačalida bi ojačali našabi ojačali naša uverenjaa ne da bine da bi nasda bi nas pregaziliizazovi postoje da bi ojačalipostoje da bi ojačali našada bi ojačali naša uverenjaa ne da bi nasne da bi nas pregazili

Bog nam ne šalje očaj da bi nas ubio, već da bi nov život u nama probudio.Bog nas je stvorio ljudima i traži od nas da to i budemo. Nema takvih vremena u kojima to ne bi mogli biti i ne bi bili dužni da to budemo.Pust život je gori nego ništa, a ljudi se opet drže te pustoši, ne vjerujući kako ima išta drugo. Ništa ne bi izgubili kad bi pustili ono što imaju, a boje se da ne bi dobili, zato šute i čekaju.Čovek lako prihvata da je neko srećniji, a teško pristaje da je iko nesrećniji od njega. Začudilo bi nas ko bi se sve prijavio za konkurs za najvećeg mučenika.Ljubav je partija karata, gde svi varaju. Muškarci – da bi dobili, a žene – da ne bi izgubile.Govor bi trebao biti poput ženske suknje: dovoljno dugačak da bi pokrio temu, a dovoljno kratak da bi bilo zanimljivo.