Život, tako-zvani je kratka epizoda između dvije velike misterije koje su u biti jedna.


ivot-takozvani-kratka-epizoda-izmeu-dvije-velike-misterije-koje-su-u-biti-jedna
carl jungŽivottakozvanikratkaepizodaizmeđudvijevelikemisterijekojesubitijednaje kratkakratka epizodaepizoda izmeđuizmeđu dvijedvije velikevelike misterijemisterije kojekoje susu uu bitibiti jednaje kratka epizodakratka epizoda izmeđuepizoda između dvijeizmeđu dvije velikedvije velike misterijevelike misterije kojemisterije koje sukoje su usu u bitiu biti jednaje kratka epizoda izmeđukratka epizoda između dvijeepizoda između dvije velikeizmeđu dvije velike misterijedvije velike misterije kojevelike misterije koje sumisterije koje su ukoje su u bitisu u biti jednaje kratka epizoda između dvijekratka epizoda između dvije velikeepizoda između dvije velike misterijeizmeđu dvije velike misterije kojedvije velike misterije koje suvelike misterije koje su umisterije koje su u bitikoje su u biti jedna

Život je kratka epizoda između dve velike misterije koje su u suštini jedna.Ljubav između dva bića može značiti samo to da se dvije duše približe, prepoznaju se te štite i tješe jedna drugu.Volio sam je tako lako, a tako sam teško to znao pokazati, a onda odjednom raspored madeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi je u koje zvijezde se trebam zagledati i tako, eto ti pjesma, ludo jedna.Zaljubljenima i besposlenima dan je tako dug, a noć tako kratka.Prekori između starih i harmoničnih supružnika bezazleni su, bez oštrine, ne sudaraju se nego klize lako kao oni kamenčići beluci koje je reka u toku godine zaoblila i uglačala do savršenstva, tako da više vezuju par ljudi nego što ih dele.Ja sam dve žene: jedna koja želi da ima svu sreću ovog sveta, strast, avanture koje život može da ponudi. Druga želi da bude robinja rutine, porodičnog života, stvari koje mogu biti planirane i ispunjene. Domaćica sam i prostitutka, obe žive u istom tijelu, jedna boreći se protiv druge.