Život je stvarno jednostavan, ali mi insistiramo učiniti ga komplikovanim.


ivot-stvarno-jednostavan-ali-mi-insistiramo-uiniti-ga-komplikovanim
konfučijeŽivotstvarnojednostavanalimiinsistiramoučinitigakomplikovanimŽivot jeje stvarnostvarno jednostavanali mimi insistiramoinsistiramo učinitiučiniti gaga komplikovanimŽivot je stvarnoje stvarno jednostavanali mi insistiramomi insistiramo učinitiinsistiramo učiniti gaučiniti ga komplikovanimŽivot je stvarno jednostavanali mi insistiramo učinitimi insistiramo učiniti gainsistiramo učiniti ga komplikovanimali mi insistiramo učiniti gami insistiramo učiniti ga komplikovanim

Vrlo je jednostavno biti srećan, ali je vrlo teško biti jednostavan.Bolja je stvarnost od snova: ako je nešto stvarno,  onda je stvarno i ti nisi ništa tu kriv.Nisam ljubomorna, ali ona stvarno trazi da je slomim !!Za onog čoveka, koji je mišljenja da će novcem moći učiniti sve, možemo verovati da će učiniti sve za novac.Ljudski je grešiti ali ako istrošite gumicu pre olovke stvarno ste preterali.Život je kratak, ali je ipak sladak.