Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati povjerenje u nas same. Moramo vjerovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti. - Činija Citata

Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati povjerenje u nas same. Moramo vjerovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti.


ivot-nije-lagan-za-bilo-koga-od-nas-ali-initi-mi-moramo-biti-uporni-i-iznad-svega-imati-povjerenje-u-nas-same-moramo-vjerovati-da-smo-nadareni-za
marija kiriŽivotnijelaganzabilokogaodnasalitačinitimimoramobitiuporniiznadsvegaimatipovjerenjenassamemoramovjerovatidasmonadareninetosetomoraostvaritiŽivot nijenije laganlagan zaza bilobilo kogakoga odod nasali štašta činitimi moramomoramo bitibiti uporniuporni ii iznadiznad svegasvega imatiimati povjerenjepovjerenje uu nasnas samemoramo vjerovativjerovati dada smosmo nadareninadareni zaza neštonešto ii dada semora ostvaritiŽivot nije lagannije lagan zalagan za biloza bilo kogabilo koga odkoga od nasali šta činitimi moramo bitimoramo biti upornibiti uporni iuporni i iznadi iznad svegaiznad svega imatisvega imati povjerenjeimati povjerenje upovjerenje u nasu nas samemoramo vjerovati davjerovati da smoda smo nadarenismo nadareni zanadareni za neštoza nešto inešto i dai da sese to mora

Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati poverenje u nas same. Moramo verovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti.Izgleda da je patriotizam najperspektivnija privredna grana kod nas, ali monopolska i rezervisana isključivo za malu grupu. Mi nemamo nameru da se sa njima takmičimo u patriotizmu, jer za nas patriotizam nije puna usta domovine i puni džepovi stranih valuta, nego je za nas patriotizam ono od čega živimo, stanje i položaj nacije.Kada je sujeta prisutna onda dolazi do gordosti, svađe. Nije nesreća što mi imamo suprotna gledišta, jer se stvar mora sagledati sa više strana. Ali često kod nas dolazi do onog što nije razlika u mišljenju. Toga se moramo osloboditi. Ako budemo tolerantniji, onda ćemo moći da shvatimo i to gledište drugoga. Ne da ga usvojimo ako nije dobro, ali da ga shvatimo da ne dođe do mržnje i ovog što nas cepa i deli.Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nećemo nikome dozvoliti da nas dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo.Mi smo u isti čas djeca svojih roditelja i svoje rase. Ne samo osjećaj, nego i fiziologija i nasljeđivanje, tvore za nas od domovine drugu majku.Čovek treba da se oseća iznad lavova, tigrova, zvezda; da je iznad svega u prirodi, čak i iznad onoga što je pojmljivo i izgleda čudnovato – u protivnom, on nije čovek, već miš koji se svega plaši.