Život je nalik na Olimpijske igre: jedni trguju, drugi gledaju, treći se bore.


ivot-nalik-na-olimpijske-igre-jedni-trguju-drugi-gledaju-trei-se-bore
pitagoraŽivotnaliknaolimpijskeigrejednitrgujudrugigledajutrećiseboreŽivot jeje naliknalik nana olimpijskeolimpijske igrejedni trgujudrugi gledajutreći sese boreŽivot je nalikje nalik nanalik na olimpijskena olimpijske igretreći se boreŽivot je nalik naje nalik na olimpijskenalik na olimpijske igreŽivot je nalik na olimpijskeje nalik na olimpijske igre

Ako prejako pritisniš mačku, psa, bilo šta, uplašit će se prvi put, drugi put… treći put će stisnuti zube i postat će tigar.Svijet je pun ljudi dobre volje, jedni su voljni raditi, a drugi su voljni pustiti ih da rade.Sede u sobi dva sijamska blizanca i gledaju televiziju .Odjednom im zazvoni telefon .Jedasn podje da se javi, a drugi kaze :Ako mene traze nisam tuBolje da te gledaju preko, nego da gledaju preko tebe.Ljudi se međusobno varaju, lažu jedni drugima u lice, obmanjuju se laskanjem i prozirno pretvorljivim udvaranjem, a to im često pošteno ljudski izgleda nerazmjerno hrabrije, nego da jedni drugima kažu golu istinu.Postoje samo dvije vrste privlačnih ljudi, jedni koji znaju apsolutno sve i drugi koji ne znaju apsolutno ništa.