Život je kratak, ali je ipak sladak.


ivot-kratak-ali-ipak-sladak
euripidŽivotkratakaliipaksladakŽivot jeje kratakali jeje ipakipak sladakŽivot je kratakali je ipakje ipak sladakali je ipak sladak

Život koji nam je dala priroda kratak je, ali sjećanje na valjano upotrebljen život vječno je!Život koji nam je dala priroda kratak je, ali sećanje na dobro upotrebljen život večno je!Život je kratak, sticanje znanja dugo, iskustvo varljivo, a povoljna prilika trenutačna.Život je kratak ili suviše dug, da bi sebi mogla dozvoliti taj luksuz da živim loše.Život je tako kratak, a zanat tako opširan za naučiti.Život je previše kratak da bi bio shvaćen previše ozbiljno.