Život je komedija za one koji misle, a tragedija za one koji osećaju.


ivot-komedija-za-one-koji-misle-a-tragedija-za-one-koji-oseaju
pablo pikasoŽivotkomedijazaonekojimisletragedijaosećajuŽivot jeje komedijakomedija zaza oneone kojikoji misletragedija zaza oneone kojikoji osećajuŽivot je komedijaje komedija zakomedija za oneza one kojione koji mislea tragedija zatragedija za oneza one kojione koji osećajuŽivot je komedija zaje komedija za onekomedija za one kojiza one koji mislea tragedija za onetragedija za one kojiza one koji osećajuŽivot je komedija za oneje komedija za one kojikomedija za one koji mislea tragedija za one kojitragedija za one koji osećaju

Nikada nemamo dovoljno vremena za one koji nas vole, već samo za one koje mi volimo.U veri ima dovoljno svetla za one koji žele da veruju i dovoljno senki za one koji ne žele da veruju.Najsigurniji način da pokvarite mladog čovjeka je da ga naučite da više cijeni one koji misle isto od onih koji misle drugačije.Nova godina je za amatere, za one koji nikada ne ostaju posle ponoći u kafanama.Vidim na stotine ljudi dnevno koji su sasvim odustali. Na sve strane vidim one koji ne žude ni za čim, osim hranom, krovom, i odećom, usresredjeni samo na to, bez snova. Oni ne osećaju užas što ne vole ili što nisu voljeni.Vidim na stotine ljudi dnevno koji su sasvim odustali. Na sve strane vidim one koji ne žude ni za čim, osim hranom, krovom i odećom, usresredjeni samo na to, bez snova. Oni ne osećaju užas što ne vole ili što nisu voljeni.