Život je širi od svakog propisa. Moral je zamisao, a život je ono što biva. Kako da ga uklopimo u zamisao, a da ga ne oštetimo? Više je štete naneseno životu zbog sprječavanja grijeha nego zbog grijeha.Onda da živimo u grijehu?Ne. Ali ni zabrane ništa ne pomažu. Stvaraju licemjerje i duhovne bogalje. - Činija Citata

Život je širi od svakog propisa. Moral je zamisao, a život je ono što biva. Kako da ga uklopimo u zamisao, a da ga ne oštetimo? Više je štete naneseno životu zbog sprječavanja grijeha nego zbog grijeha.Onda da živimo u grijehu?Ne. Ali ni zabrane ništa ne pomažu. Stvaraju licemjerje i duhovne bogalje.


ivot-iri-od-svakog-propisa-moral-zamisao-a-ivot-ono-to-biva-kako-da-ga-uklopimo-u-zamisao-a-da-ga-ne-otetimo-vie-tete-naneseno-ivotu-zbog
meša selimovićŽivotiriodsvakogpropisamoralzamisaoživotonotobivakakodagauklopimoneotetimovietetenanesenoživotuzbogsprječavanjagrijehanegogrijehaondaživimogrijehunealizabranenitapomažustvarajulicemjerjeduhovnebogaljeŽivot jeje širiširi odod svakogsvakog propisamoral jeje zamisaoživot jeje onoono štošto bivakako dada gaga uklopimouklopimo uu zamisaoda gaga nene oštetimoviše jeje šteteštete nanesenonaneseno životuživotu zbogzbog sprječavanjasprječavanja grijehagrijeha negonego zbogda živimoživimo uali nini zabranezabrane ništaništa nene pomažustvaraju licemjerjelicemjerje ii duhovneduhovne bogaljeŽivot je širije širi odširi od svakogod svakog propisamoral je zamisaoa život ježivot je onoje ono štoono što bivakako da gada ga uklopimoga uklopimo uuklopimo u zamisaoa da gada ga nega ne oštetimoviše je šteteje štete nanesenoštete naneseno životunaneseno životu zbogživotu zbog sprječavanjazbog sprječavanja grijehasprječavanja grijeha negogrijeha nego zbogda živimo uali ni zabraneni zabrane ništazabrane ništa neništa ne pomažustvaraju licemjerje ilicemjerje i duhovnei duhovne bogalje

Moral je zamisao, a život je ono što biva.Više je štete naneseno životu zbog sprečavanja greha, nego zbog greha.Mi ne držimo veru radi vere, nego radi spasenja duša naših. Niko ne putuje zbog puta, nego zbog nekoga ili nečega što ga očekuje na kraju toga puta. Niko ne baca konop u vodu, u kojoj se neko davi radi konopa, nego radi davljenika, da ga spase.Najveća je od svih ludosti – žrtvovati svoje zdravlje, ma šta to bilo; zbog sticanja imovine, zbog napredovanja u službi, zbog učenosti, zbog slave, a da o toj slasti i kratkotrajnim užicima i da ne govorimo. Šta više, zdravlju treba sve podrediti.Ono malo iskustva koje sam stekla u životu naučilo me da niko ničim ne gospodari, da je sve iluzija, a to važi kako za materijalna dobra tako i za duhovne vrijednosti. Ko je makar jednom izgubio nešto što je imao, a smatrao svojim neotuđivim posjedom, shvati da mu zapravo ništa ne pripada.Ljubiti znači želeti bližnjemu sve ono što verujemo da je dobro, i to zbog ljubavi prema njemu, a ne zbog sebeljublja.