Istina nije za sve ljude, već samo one koji je traže.


istina-nije-za-sve-ljude-ve-samo-one-koji-trae
ajn randistinanijezasveljudevećsamoonekojitražeistina nijenije zaza svesve ljudeveć samosamo oneone kojikoji jeje tražeistina nije zanije za sveza sve ljudeveć samo onesamo one kojione koji jekoji je tražeistina nije za svenije za sve ljudeveć samo one kojisamo one koji jeone koji je tražeistina nije za sve ljudeveć samo one koji jesamo one koji je traže

Svi oni, koji traže nešto važno, nešto dragoceno, nešto što su davno izgubili, koračaju na isti način. Poznaćete ih po tome što ih na ulici ništa drugo ne zanima: samo gledaju ispred sebe, samo gledaju i traže, traže…Istina ne zavisi od vremena i nije ni nova ni stara, nego upravo Istina – juče, danas, sutra.Istina je da je život nepodnošljiv, samo što je većina ljudi naučeno da se pretvara da nije tako. S vremena na vreme neko se ubije ili ga odvedu u ludnicu,ali najveći deo mase tera dalje i dalje pretvarajući se da je sve normalno i prijatno.Popularna kultura ima snažne mehanizme kojima ljude uspešno instrumentalizuje i modeluje po meri moćnih interesa. Ispiranje mozga ne samo mladoj generaciji, već i onima koji imaju šta da pamte, uveliko je izvedeno.Informacija nije znanje. Znanje nije mudrost. Mudrost nije istina. Istina nije lepota. Lepota nije ljubav. Ljubav nije muzika. Muzika je nešto najbolje.Oni koji traže samo sreću, nikada je ne nađu.