Istina je da je život nepodnošljiv, samo što je većina ljudi naučeno da se pretvara da nije tako. S vremena na vreme neko se ubije ili ga odvedu u ludnicu,ali najveći deo mase tera dalje i dalje pretvarajući se da je sve normalno i prijatno.


istina-da-ivot-nepodnoljiv-samo-to-veina-ljudi-naueno-da-se-pretvara-da-nije-tako-s-vremena-na-vreme-neko-se-ubije-ili-ga-odvedu-u-ludnicuali
Čarls bukovskiistinadaživotnepodnoljivsamotovećinaljudinaučenosepretvaranijetakovremenanavremenekoubijeiligaodveduludnicualinajvećideomaseteradaljepretvarajućisvenormalnoprijatnoistina jeje dada jeje životživot nepodnošljivsamo štošto jeje većinavećina ljudiljudi naučenonaučeno dada sese pretvarapretvara dada nijenije takos vremenavremena nana vremevreme nekoneko sese ubijeubije iliili gaga odveduodvedu unajveći deodeo masemase teratera daljedalje ii daljedalje pretvarajućipretvarajući sese dada jeje svesve normalnonormalno ii prijatnoistina je daje da jeda je životje život nepodnošljivsamo što ješto je većinaje većina ljudivećina ljudi naučenoljudi naučeno danaučeno da seda se pretvarase pretvara dapretvara da nijeda nije takos vremena navremena na vremena vreme nekovreme neko seneko se ubijese ubije iliubije ili gaili ga odveduga odvedu unajveći deo masedeo mase teramase tera daljetera dalje idalje i daljei dalje pretvarajućidalje pretvarajući sepretvarajući se dase da jeda je sveje sve normalnosve normalno inormalno i prijatno

Ja sam ja i neću da potčinim svoj ukus jednodušnom sudu čovječanstva. Ako ne volim neku stvar, ne volim je, to je sve; ne vidim nikakav razlog da se pretvaram da volim nešto samo zato što većina voli ili se pretvara da voli.Ja sam ja i neću da potčinim svoj ukus jednodušnom sudu čovečanstva. Ako ne volim neku stvar, ne volim je, to je sve; ne vidim nikakav razlog da se pretvaram da volim nešto samo zato što većina voli ili se pretvara da voli.Ima ljudi koji se nečeg plaše ili stide, nešto žele da sakriju. I upravo zbog toga oni svojim pogledom stalno nastoje da privuku i zadrže tuđi pogled, u želji da ga vežu za svoje oči i da mu tako ne dopuste da ide dalje i da razgleda i ispituje.Jednog dana zastaćete negde na sred neke dobro poznate ulice, pogledaćete u nebo i razumećete zašto se sve baš tako desilo. Duboko ćete udahnuti novi život i hrabrim koracima krenuti dalje, i najzad shvatiti da je život previše kratak da biste bili nesretni.Jednog dana zastaćete negde na sred neke dobro poznate ulice, pogledaćete u nebo  i razumećete zašto se sve baš tako desilo. Duboko ćete udahnuti novi život i hrabrim koracima krenuti dalje, i najzad shvatiti da je život previše kratak da biste bili nesretni.Smrt je jekin, sigurno saznanje, jedino za što znamo da će nas stići. Izuzetka nema, ni iznenađenja, svi putevi vode do nje, sve što činimo to je priprema, za nju, priprema čim zakmečimo udarivši čelom o pod, uvijek je bliže, nikad dalje. Pa, ako je jekin, zašto se čudimo kad dođe. Ako je ovaj život kratak prolazak što traje samo čas ili dan, zašto se borimo kako bi ga produžili dan ili sat. Zemaljski je život varljiv, vječnost je bolja.