Istina je da je život nepodnošljiv, samo što je većina ljudi naučeno da se pretvara da nije tako. S vremena na vreme neko se ubije ili ga odvedu u ludnicu,ali najveći deo mase tera dalje i dalje pretvarajući se da je sve normalno i prijatno.


istina-da-ivot-nepodnoljiv-samo-to-veina-ljudi-naueno-da-se-pretvara-da-nije-tako-s-vremena-na-vreme-neko-se-ubije-ili-ga-odvedu-u-ludnicuali
Čarls bukovskiistinadaživotnepodnoljivsamotovećinaljudinaučenosepretvaranijetakovremenanavremenekoubijeiligaodveduludnicualinajvećideomaseteradaljepretvarajućisvenormalnoprijatnoistina jeje dada jeje životživot nepodnošljivsamo štošto jeje većinavećina ljudiljudi naučenonaučeno dada sese pretvarapretvara dada nijenije takos vremenavremena nana vremevreme nekoneko sese ubijeubije iliili gaga odveduodvedu unajveći deodeo masemase teratera daljedalje ii daljedalje pretvarajućipretvarajući sese dada jeje svesve normalnonormalno ii prijatnoistina je daje da jeda je životje život nepodnošljivsamo što ješto je većinaje većina ljudivećina ljudi naučenoljudi naučeno danaučeno da seda se pretvarase pretvara dapretvara da nijeda nije takos vremena navremena na vremena vreme nekovreme neko seneko se ubijese ubije iliubije ili gaili ga odveduga odvedu unajveći deo masedeo mase teramase tera daljetera dalje idalje i daljei dalje pretvarajućidalje pretvarajući sepretvarajući se dase da jeda je sveje sve normalnosve normalno inormalno i prijatno

Snaga znači da nastavimo kada je sve loše. To znači da nastaviš dalje kada je sve tako besmisleno da nema smisla živeti dalje.Smrt je jekin, sigurno saznanje, jedino za što znamo da će nas stići. Izuzetka nema, ni iznenađenja, svi putevi vode do nje, sve što činimo to je priprema, za nju, priprema čim zakmečimo udarivši čelom o pod, uvijek je bliže, nikad dalje. Pa, ako je jekin, zašto se čudimo kad dođe. Ako je ovaj život kratak prolazak što traje samo čas ili dan, zašto se borimo kako bi ga produžili dan ili sat. Zemaljski je život varljiv, vječnost je bolja.Ja sam ja i neću da potčinim svoj ukus jednodušnom sudu čovječanstva. Ako ne volim neku stvar, ne volim je, to je sve; ne vidim nikakav razlog da se pretvaram da volim nešto samo zato što većina voli ili se pretvara da voli.Ja sam ja i neću da potčinim svoj ukus jednodušnom sudu čovečanstva. Ako ne volim neku stvar, ne volim je, to je sve; ne vidim nikakav razlog da se pretvaram da volim nešto samo zato što većina voli ili se pretvara da voli.Ništa čoveku nije važnije od svog mira i od sreće koju sam stvori. Zato je treba čuvati, tu svoju sreću, opkoliti je šančevima i nikome ne dozvoliti da je ugrozi. Niko drugi neka me se ne tiče, život je surov, ljudi zli, i trea ih držati na odstojanju. Neka budu što dalje od svega što je tvoje i što ti je drago.Niko, ni ti ni ja ne možemo da udarimo tako jako kao što to može život. Ali nije stvar u tome koliko jako umeš da udariš. Stvar je u tome koliko udaraca možeš da podneseš a da ipak nastaviš dalje.