Iskoristite svoje vreme tako što ćete sami sebe unaprediti čitajući tuđe pisanje. Tada ćete sa lakoćom razumeti ono za šta su se drugi veoma pomučili.


iskoristite-svoje-vreme-tako-to-ete-sami-sebe-unaprediti-itajui-e-pisanje-tada-ete-lakoom-razumeti-ono-za-su-se-drugi-veoma-pomuili
sokratiskoristitesvojevremetakotoćetesamisebeunapreditičitajućituđepisanjetadalakoćomrazumetionozatasusedrugiveomapomučiliiskoristite svojesvoje vremevreme takotako štošto ćetećete samisami sebesebe unapreditiunaprediti čitajućičitajući tuđetuđe pisanjetada ćetećete sasa lakoćomlakoćom razumetirazumeti onoono zaza štašta susu sese drugidrugi veomaveoma pomučiliiskoristite svoje vremesvoje vreme takovreme tako štotako što ćetešto ćete samićete sami sebesami sebe unapreditisebe unaprediti čitajućiunaprediti čitajući tuđečitajući tuđe pisanjetada ćete saćete sa lakoćomsa lakoćom razumetilakoćom razumeti onorazumeti ono zaono za štaza šta sušta su sesu se drugise drugi veomadrugi veoma pomučili

Volite ali dajte sve od sebe jer samo tako ćete ispuniti sebe.Ljubav nema nikakve veze s onim što očekujete da ćete dobiti, samo s onim što očekujete da ćete dati – i to je sve!Stopala, za šta ćete mi vi kada imam krila da letim?Učite, učite, učite i bit ćete prosječni. Ljubite, ljubite i bit ćete veliki.Živite dobar i častan život. Tako ćete u starosti, kada se budete prisećali, uživati u njemu po drugi put.Postoji jedna veoma bitna stvar koju ćete shvatiti tek kada sve ovo bude gotovo i kada se vratite kući. Zahvaljivaćete Bogu kada dvadeset godina kasnije budete sedeli pored kamina sa svojim unukom na kolenu i kada vas bude pitao šta ste radili u ratu, nećete morati da ga prebacite na drugo koleno, nakašljete se i kažete: „Lopatao sam balegu u Luizijani.“