Čini dobro svojim prijateljima da ih zadržiš, a neprijateljima da ih pobediš.


ini-dobro-svojim-prijateljima-da-ih-zadri-a-neprijateljima-da-ih-pobedi
bendžamin frenklinČinidobrosvojimprijateljimadaihzadržineprijateljimapobediČini dobrodobro svojimsvojim prijateljimaprijateljima dada ihih zadržišneprijateljima dada ihih pobedišČini dobro svojimdobro svojim prijateljimasvojim prijateljima daprijateljima da ihda ih zadržiša neprijateljima daneprijateljima da ihda ih pobedišČini dobro svojim prijateljimadobro svojim prijateljima dasvojim prijateljima da ihprijateljima da ih zadržiša neprijateljima da ihneprijateljima da ih pobedišČini dobro svojim prijateljima dadobro svojim prijateljima da ihsvojim prijateljima da ih zadržiša neprijateljima da ih pobediš

Zar ne uništavam svoje neprijatelje kada ih učinim svojim prijateljima?Postoji neko zlo među ljudima koje ih sprečava da se udružuju i nagoni ih da između sebe otvaraju ponor. Jedino ljubav može da ih natjera da taj jaz premoste.Postoji neko zlo među ljudima koje ih sprečava da se udružuju i nagoni ih da između sebe otvaraju ponor. Jedino ljubav može da ih natera da taj jaz premoste.Ne vjeruj svojim prijateljima kada traže da budeš iskren sa njima. Sve što oni hoće jeste da im potvrdiš dobro mišljenje koje oni imaju o sebi samima.Ne veruj svojim prijateljima kada traže da budeš iskren sa njima. Sve što oni hoće jeste da im potvrdiš dobro mišljenje koje oni imaju o sebi samima.Bolje da se prevariš u svojim prijateljima, nego da ti njih varaš.