Imao sam puno takvih dana u životu i pamtim ih samo po tome što sam ih zaboravio. Oni su kao slike u dječijim farbankama koje ožive tek kad se oko njih potrudiš, i ja sam, kao i svi, preskočio mnogo stranica tragajući za slikama koje ću lakše obojiti.


imao-sam-puno-takvih-dana-u-ivotu-i-pamtim-ih-samo-po-tome-to-sam-ih-zaboravio-oni-su-kao-slike-u-djeijim-farbankama-koje-oive-tek-kad-se-oko-njih
Đorđe balaševićimaosampunotakvihdanaživotupamtimihsamopotometozaboravioonisukaoslikedječijimfarbankamakojeoživetekkadseokonjihpotrudijasamsvipreskočiomnogostranicatragajućizaslikamaćulakeobojitiimao samsam punopuno takvihtakvih danadana uu životuživotu ii pamtimpamtim ihih samosamo popo tometome štošto samsam ihih zaboraviooni susu kaokao slikeslike uu dječijimdječijim farbankamafarbankama kojekoje oživeožive tektek kadkad sese okooko njihnjih potrudiši jaja samkao ii svipreskočio mnogomnogo stranicastranica tragajućitragajući zaza slikamaslikama kojekoje ćuću lakšelakše obojitiimao sam punosam puno takvihpuno takvih danatakvih dana udana u životuu životu iživotu i pamtimi pamtim ihpamtim ih samoih samo posamo po tomepo tome štotome što samšto sam ihsam ih zaboraviooni su kaosu kao slikekao slike uslike u dječijimu dječijim farbankamadječijim farbankama kojefarbankama koje oživekoje ožive tekožive tek kadtek kad sekad se okose oko njihoko njih potrudiši ja samkao i svipreskočio mnogo stranicamnogo stranica tragajućistranica tragajući zatragajući za slikamaza slikama kojeslikama koje ćukoje ću lakšeću lakše obojiti

Zakleo sam se da ću prećutati njenu prošlost, jer ja sam rođen sa mnogo više prljavština no što ih je ona imala u životu.Nesreća nesrećnih ljudi i jeste u tome što za njih stvari koje su inače nemoguće i zabranjene postanu, za trenutak, dostižne i lake, ili bar tako izgledaju, a kad se jednom trajno usele u njihove želje, one se pokažu opet kao ono što jesu: nedostupne i zabranjene, sa svim posljedicama koje to ima po one koji za njima posegnu.Čitave noći lutao sam oko stanice, i razgledao vozove što odlaze i dolaze. Imao sam dovoljno vremena da mirno o svemu razmislim. Gospođo, ja sam u vas neizlečivo zaljubljen.Moje su mogućnosti mnogo veće nego što sam mislila, i ja bih htela s tobom da podelim i neke drage stvari koje sam tek počela da otkrivam.Propustio sam više od 9,000 pogodaka u svojoj karijeri. Izgubio sam skoro 300 utakmica. Čak 26 puta mi je bilo povereno da osvojim poene za pobedu, a ja sam ih promašio. Padao sam iznova, iznova i iznova u životu. I zato sam uspeo!Neka ti svi ljudi koje sretneš, budu žive slike onoga dobra i zla, koje je u tebi. Zadržavaj se mislima i ljubavlju stalno na dobrim slikama, da bi i ti postao slikom dobra za braću svoju.