Ima u jednim ljudima bezrazložnih mržnji i zavisti, koje su veće i jače od svega što drugi ljudi mogu da stvore i da izmisle.


ima-u-jednim-ljudima-bezrazlonih-mrnji-i-zavisti-koje-su-vee-i-jae-od-svega-to-drugi-ljudi-mogu-da-stvore-i-da-izmisle
ivo andrićimajednimljudimabezrazložnihmržnjizavistikojesuvećejačeodsvegatodrugiljudimogudastvoreizmisleima uu jednimjednim ljudimaljudima bezrazložnihbezrazložnih mržnjimržnji ii zavistikoje susu većeveće ii jačejače odod svegasvega štošto drugidrugi ljudiljudi mogumogu dada stvorestvore ii dada izmisleima u jednimu jednim ljudimajednim ljudima bezrazložnihljudima bezrazložnih mržnjibezrazložnih mržnji imržnji i zavistikoje su većesu veće iveće i jačei jače odjače od svegaod svega štosvega što drugišto drugi ljudidrugi ljudi moguljudi mogu damogu da stvoreda stvore istvore i dai da izmisleima u jednim ljudimau jednim ljudima bezrazložnihjednim ljudima bezrazložnih mržnjiljudima bezrazložnih mržnji ibezrazložnih mržnji i zavistikoje su veće isu veće i jačeveće i jače odi jače od svegajače od svega štood svega što drugisvega što drugi ljudišto drugi ljudi mogudrugi ljudi mogu daljudi mogu da stvoremogu da stvore ida stvore i dastvore i da izmisleima u jednim ljudima bezrazložnihu jednim ljudima bezrazložnih mržnjijednim ljudima bezrazložnih mržnji iljudima bezrazložnih mržnji i zavistikoje su veće i jačesu veće i jače odveće i jače od svegai jače od svega štojače od svega što drugiod svega što drugi ljudisvega što drugi ljudi mogušto drugi ljudi mogu dadrugi ljudi mogu da stvoreljudi mogu da stvore imogu da stvore i dada stvore i da izmisle

Ima u nekim ljudima bezrazložnih mržnji i zavisti, koje su veće i jače od svega što drugi ljudi mogu stvoriti i izmisliti.Ima ljudi koji mogu nesreću da trpe celog života, i da se ne osećaju nesrećnim, kao što drugi podlegnu pod prvim nesrećama. Najviše stradaju sujetni i rđavi, a dobri i iskreni lako podnose bol.Ne mogu reći za sebe da verujem. JA ZNAM. Imao sam to iskustvo da budem obuzet nečim što je mnogo jače od mene, nečim što ljudi nazivaju bogom.Neosporno, ima ljudi koji ne umeju biti srećni ni sa ma kakvim vrlinama, ili ma kakvim bogatsvom. Ima i ljudi rođenih za nesreću, kao što su drugi rođeni za muziku. Treba imati nekakav talenat za sreću, kao što treba imati dušu da se bude istinski nesrećan.Lako je ljudima boriti se sa zverovima. Ljudi imaju oružje koje zveri nemaju. Ali je teško ljudima boriti se sa duhovima zlobe, jer ovi se služe oružjem koje ljudi nemaju.Ništa čoveku nije važnije od svog mira i od sreće koju sam stvori. Zato je treba čuvati, tu svoju sreću, opkoliti je šančevima i nikome ne dozvoliti da je ugrozi. Niko drugi neka me se ne tiče, život je surov, ljudi zli, i trea ih držati na odstojanju. Neka budu što dalje od svega što je tvoje i što ti je drago.