Iako je 11. septembar bio užasan, on nije zapretio opstanku ljudske rase kao što je slučaj sa nuklearnim oružjem.


iako-11-septembar-bio-uasan-on-nije-zapretio-opstanku-ljudske-rase-kao-to-sluaj-nuklearnim-orujem
stiven hokingiako11septembarbioužasanonnijezapretioopstankuljudskerasekaotoslučajnuklearnimoružjemiako jeseptembar biobio užasanon nijenije zapretiozapretio opstankuopstanku ljudskeljudske raserase kaokao štošto jeje slučajslučaj sasa nuklearnimiako je 11septembar bio užasanon nije zapretionije zapretio opstankuzapretio opstanku ljudskeopstanku ljudske raseljudske rase kaorase kao štokao što ješto je slučajje slučaj saslučaj sa nuklearnimsa nuklearnim oružjemon nije zapretio opstankunije zapretio opstanku ljudskezapretio opstanku ljudske raseopstanku ljudske rase kaoljudske rase kao štorase kao što jekao što je slučajšto je slučaj saje slučaj sa nuklearnimslučaj sa nuklearnim oružjemon nije zapretio opstanku ljudskenije zapretio opstanku ljudske rasezapretio opstanku ljudske rase kaoopstanku ljudske rase kao štoljudske rase kao što jerase kao što je slučajkao što je slučaj sašto je slučaj sa nuklearnimje slučaj sa nuklearnim oružjem

Iako nije bio česta pojava ili ga uopšte nije bilo, smeh postaje kao deo svakodnevnog života.Ako bi neko morao pogoditi sve pomisli ljudske i proreći sudbe ljudske, i objaviti svaku tajnu što zemlja krije u dubinama svojim, a nema straha od Boga, njegovo je znanje kao mleko nasuto u nečisti sud, od koga se mleko ukvari.Onaj koji umire kao mučenik, dokazuje da nije bio podlac, ali ni u kojem slučaju da nije bio budala.Samo staro drvo zna koliko je rat bio užasan, no na žalost ne može nam to ispričat.Najpre nisam bio spreman da se suočim da ono što zaista nije u redu sa mnom nije moje telo, već ograničenja koja sam postavljao sebi, kao i moja ograničena verzija mojih životnih mogućnosti.Radi kao da ti novac nije neophodan, pleši kao da te niko ne gleda, voli kao da nikad nisi bio nesrećan.