I za hiljadu godina čovek će isto ovako uzdisati: “Ah, teško je živeti” – i u isti mah ovako isto kao i sada, bojaće se i neće hteti da umre.


i-za-hiljadu-godina-ovek-e-isto-ovako-uzdisati-ah-teko-iveti-i-u-isti-mah-ovako-isto-kao-i-sada-bojae-se-i-nee-hteti-da-umre
anton Čehovzahiljadugodinačovekćeistoovakouzdisati“ahtekoživeti”istimahkaosadabojaćesenećehtetidaumrei zaza hiljaduhiljadu godinagodina čovekčovek ćeće istoisto ovakoovako uzdisatiteško jeje živeti”živeti” –u istiisti mahmah ovakoovako istoisto kaokao ii sadabojaće sese ii nećeneće htetihteti dada umrei za hiljaduza hiljadu godinahiljadu godina čovekgodina čovek ćečovek će istoće isto ovakoisto ovako uzdisatiteško je živeti”je živeti” –živeti” – ii u istiu isti mahisti mah ovakomah ovako istoovako isto kaoisto kao ikao i sadabojaće se ise i nećei neće htetineće hteti dahteti da umrei za hiljadu godinaza hiljadu godina čovekhiljadu godina čovek ćegodina čovek će istočovek će isto ovakoće isto ovako uzdisatiteško je živeti” –je živeti” – iživeti” – i u– i u istii u isti mahu isti mah ovakoisti mah ovako istomah ovako isto kaoovako isto kao iisto kao i sadabojaće se i nećese i neće htetii neće hteti daneće hteti da umrei za hiljadu godina čovekza hiljadu godina čovek ćehiljadu godina čovek će istogodina čovek će isto ovakočovek će isto ovako uzdisatiteško je živeti” – ije živeti” – i uživeti” – i u isti– i u isti mahi u isti mah ovakou isti mah ovako istoisti mah ovako isto kaomah ovako isto kao iovako isto kao i sadabojaće se i neće htetise i neće hteti dai neće hteti da umre

I za hiljadu godina čovjek će isto ovako uzdisati:A dešava se opet i ovako kao ovo sada njemu, da slučajno sretneš stvorenje bez naročitog značenja i vrednosti, a spotakneš se na njega kao na kamen u mraku; i to je dovoljno da propadneš potpuno i zauvek.S tugom jednostavno treba umeti. Tuga je kao starica koja prodaje karanfile po kafanama, uporno se moraš praviti da je ne primećuješ, pa će se kad-tad okrenuti i otići, iako ti se u prvi mah čini da će zauvek cvileti kraj stola. I pazi, pokloniš li joj samo mrvicu pažnje neće se smiriti dok ti ne uvali čitavu korpu i onda si gotov. Jer Tuga nikad ne zaboravlja lica galantnih mušterija. I nikad te više neće zaobići.Nikad ti niko neće ovako u krvotok uliti poslednju nežnost celu i pronaći u tebi i nadu i beznađe.Da, mnogo te volim, kao što nikada nisam volela, i upravo zbog toga odlazim, jer ako ostanem san će se pretvoriti u stvarnost, želju da se poseduje, da se zaželi da tvoj život postane moj. Uostalom, sve ono što ljubav pretvara u ropstvo. Bolje je ovako: san.Ovakva će te teško zavoleti, teško ćeš joj se svideti, i teško će ti ona to priznati. Ma, i kad ti prizna, opet će ti teško ljubav pokloniti. Ali kad te zavoli, neće te ovakva, prijatelju, nikad ni prevariti ni izneveriti. Takva ti je ona.