I za hiljadu godina čovek će isto ovako uzdisati: “Ah, teško je živeti” – i u isti mah ovako isto kao i sada, bojaće se i neće hteti da umre.


i-za-hiljadu-godina-ovek-e-isto-ovako-uzdisati-ah-teko-iveti-i-u-isti-mah-ovako-isto-kao-i-sada-bojae-se-i-nee-hteti-da-umre
anton Čehovzahiljadugodinačovekćeistoovakouzdisati“ahtekoživeti”istimahkaosadabojaćesenećehtetidaumrei zaza hiljaduhiljadu godinagodina čovekčovek ćeće istoisto ovakoovako uzdisatiteško jeje živeti”živeti” –u istiisti mahmah ovakoovako istoisto kaokao ii sadabojaće sese ii nećeneće htetihteti dada umrei za hiljaduza hiljadu godinahiljadu godina čovekgodina čovek ćečovek će istoće isto ovakoisto ovako uzdisatiteško je živeti”je živeti” –živeti” – ii u istiu isti mahisti mah ovakomah ovako istoovako isto kaoisto kao ikao i sadabojaće se ise i nećei neće htetineće hteti dahteti da umrei za hiljadu godinaza hiljadu godina čovekhiljadu godina čovek ćegodina čovek će istočovek će isto ovakoće isto ovako uzdisatiteško je živeti” –je živeti” – iživeti” – i u– i u istii u isti mahu isti mah ovakoisti mah ovako istomah ovako isto kaoovako isto kao iisto kao i sadabojaće se i nećese i neće htetii neće hteti daneće hteti da umrei za hiljadu godina čovekza hiljadu godina čovek ćehiljadu godina čovek će istogodina čovek će isto ovakočovek će isto ovako uzdisatiteško je živeti” – ije živeti” – i uživeti” – i u isti– i u isti mahi u isti mah ovakou isti mah ovako istoisti mah ovako isto kaomah ovako isto kao iovako isto kao i sadabojaće se i neće htetise i neće hteti dai neće hteti da umre

I za hiljadu godina čovjek će isto ovako uzdisati:A dešava se opet i ovako kao ovo sada njemu, da slučajno sretneš stvorenje bez naročitog značenja i vrednosti, a spotakneš se na njega kao na kamen u mraku; i to je dovoljno da propadneš potpuno i zauvek.Ukoliko bi sada bilo nekih posmatrača na Marsu, verovatno bi bili iznenađeni zašto smo opstali ovako dugo.Nikad ti niko neće ovako u krvotok uliti poslednju nežnost celu i pronaći u tebi i nadu i beznađe.Kad bi zemlja ovako umela da voli, kao ja, već davno bi bila zvezda.Sad bih da sam sam plakao. Smešno zar ne? Umesto da čovek bude srećan, ovako neuplakan, kuka što ne plače. Kako se divno život igra.