I sjedit ću pored tebe tako dugo dok budeš ostala na ovoj rijeci. Ako odeš spavati, spavat ću pored tvojih vrata. Ako otputuješ, slijedit ću tvoj trag. Sve dok mi ne kažeš odlazi. Onda cu otići, ali ću te svejedno voljeti dok živim.


i-sjedit-u-pored-tebe-tako-dugo-dok-bude-ostala-na-ovoj-rijeci-ako-ode-spavati-spavat-u-pored-tvojih-vrata-ako-otputuje-slijedit-u-tvoj-trag-sve-dok
paulo koeljosjeditćuporedtebetakodugodokbudeostalanaovojrijeciakoodespavatispavattvojihvrataotputujeslijedittvojtragsveminekažeodlaziondacuotićialitesvejednovoljetiživimi sjeditsjedit ćuću poredpored tebetebe takotako dugodugo dokdok budešbudeš ostalaostala nana ovojovoj rijeciako odešodeš spavatispavat ćuću poredpored tvojihtvojih vrataako otputuješslijedit ćuću tvojtvoj tragsve dokdok mimi nene kažeškažeš odlazionda cucu otićiali ćuću tete svejednosvejedno voljetivoljeti dokdok živimi sjedit ćusjedit ću poredću pored tebepored tebe takotebe tako dugotako dugo dokdugo dok budešdok budeš ostalabudeš ostala naostala na ovojna ovoj rijeciako odeš spavatispavat ću poredću pored tvojihpored tvojih vrataslijedit ću tvojću tvoj tragsve dok midok mi nemi ne kažešne kažeš odlazionda cu otićiali ću teću te svejednote svejedno voljetisvejedno voljeti dokvoljeti dok živim

Reci mi i zaboravit ću. Pokaži mi i možda ću zapamtiti. Uključi me i razumjeti ću.Reci mi i ja ću zaboraviti. Poduči me i ja ću se sjetiti. Uključi me u rad i ja ću naučiti.Mrzit ću ako budem mogao; a ako ne, voljet ću protiv svoje volje.Ako sam pozvan da se branim ja ću ćutati, ako sam pozvan da branim istinu, ja ću govoriti.Sto vekova ću ovako da te volim, užasno da te volim, sav od paperja i sav od zla. Beži zato dok možeš.Radije ću umreti, nego da živim klečeći na kolenima.