I ne volim princip pamti-pa vrati, to bi mi ukaljalo obraz. Nema lepše pobede od pogleda u nečije oči bez grižnje savesti i saznanja da će tu ...


i-ne-volim-princip-pamtipa-vrati-to-bi-mi-ukaljalo-obraz-nema-lepe-pobede-od-pogleda-u-neije-oi-bez-grinje-savesti-i-saznanja-da-e
nevolimprincippamtipavratitobimiukaljaloobraznemalepepobedeodpogledanečijeočibezgrižnjesavestisaznanjadaćei nene volimvolim principbi mimi ukaljaloukaljalo obraznema lepšelepše pobedepobede odod pogledapogleda uu nečijenečije očioči bezbez grižnjegrižnje savestisavesti ii saznanjasaznanja dada ćei ne volimne volim principbi mi ukaljalomi ukaljalo obraznema lepše pobedelepše pobede odpobede od pogledaod pogleda upogleda u nečijeu nečije očinečije oči bezoči bez grižnjebez grižnje savestigrižnje savesti isavesti i saznanjai saznanja dasaznanja da ćeda će tui ne volim principbi mi ukaljalo obraznema lepše pobede odlepše pobede od pogledapobede od pogleda uod pogleda u nečijepogleda u nečije očiu nečije oči beznečije oči bez grižnjeoči bez grižnje savestibez grižnje savesti igrižnje savesti i saznanjasavesti i saznanja dai saznanja da ćesaznanja da će tuda će tunema lepše pobede od pogledalepše pobede od pogleda upobede od pogleda u nečijeod pogleda u nečije očipogleda u nečije oči bezu nečije oči bez grižnjenečije oči bez grižnje savestioči bez grižnje savesti ibez grižnje savesti i saznanjagrižnje savesti i saznanja dasavesti i saznanja da ćei saznanja da će tusaznanja da će tu

I ne volim princip pamti – pa vrati, to bi mi ukaljalo obraz. Nema lepše pobede od pogleda u nečije oči bez griže savesti, i znati da će tu osobu vlastito srce od srama izdati.I ne volim princip Čudan svijet, ogovara te a voli, ljubi te u obraz a mrzi te, ismijava plemenita djela a pamti ih kroz mnoge pasove, živi i nadom i sevapom i ne znaš šta nadjača i kada.Primetila sam da ne voliš ljudima gledati u oči. Ne volim ljude koji me ne gledaju u oči. Jesi li kukavica?Ti modri podočnjaci su kao vlažni pesak upijali dremljive talase sjaja po kojima sam njene oči nekad lako pronalazio i u najvećim gužvama pogleda.Nema lepše nade od one što je nikla iz tuge i nema lepših snova od onih što ih rađa bol.