Human čovek sigurno će se odlikovati vrlinom junaštva. Ipak, svaki hrabar čovek treba da se odlikuje humanošću.


human-ovek-sigurno-e-se-odlikovati-vrlinom-junatva-ipak-svaki-hrabar-ovek-treba-da-se-odlikuje-humanou
konfučijehumančoveksigurnoćeseodlikovativrlinomjunatvaipaksvakihrabartrebadaodlikujehumanoćuhuman čovekčovek sigurnosigurno ćeće sese odlikovatiodlikovati vrlinomvrlinom junaštvasvaki hrabarhrabar čovekčovek trebatreba dada sese odlikujeodlikuje humanošćuhuman čovek sigurnočovek sigurno ćesigurno će seće se odlikovatise odlikovati vrlinomodlikovati vrlinom junaštvasvaki hrabar čovekhrabar čovek trebačovek treba datreba da seda se odlikujese odlikuje humanošćuhuman čovek sigurno ćečovek sigurno će sesigurno će se odlikovatiće se odlikovati vrlinomse odlikovati vrlinom junaštvasvaki hrabar čovek trebahrabar čovek treba dačovek treba da setreba da se odlikujeda se odlikuje humanošćuhuman čovek sigurno će sečovek sigurno će se odlikovatisigurno će se odlikovati vrlinomće se odlikovati vrlinom junaštvasvaki hrabar čovek treba dahrabar čovek treba da sečovek treba da se odlikujetreba da se odlikuje humanošću

Human čovek sigurno će se odlikovati vrlinom junaštva. Ipak, svaki hrabar čovek treba se odlikovati humanošću.Oklevanje, suprotnost od odlučnosti, je sveprisutni neprijatelj kojeg praktično svaki čovek treba da pokori.Za život nije neophodno da čovek bude baš naročito hrabar; svetom se može proći i uz pomoć puzanja i lukavostiNaše bogatstvo nisu samo fabrike i putevi. Naše bogatstvo je čovek, novi čovek, socijalistički čovek, koga treba izgrađivati.Sve dok čovek nastavlja da uništava niže oblike života, dotle neće biti zdrav ili u miru. Sve dok čovek masakrira životinje, dotle će se ubijati međusobno.Što se tiče braka ili celibata - pustite ljude da se sami odluče šta će izabrati - ionako će se poslije sigurno kajati.