Historija je proročica koja je na iskrena pitanja uvjek davala isti odgovor: da niste potlačeni, bili biste tlačitelji. - Činija Citata

Historija je proročica koja je na iskrena pitanja uvjek davala isti odgovor: da niste potlačeni, bili biste tlačitelji.


historija-proroica-koja-na-iskrena-pitanja-uvjek-davala-isti-odgovor-da-niste-potlaeni-bili-biste-tlaitelji
carlo binihistorijaproročicakojanaiskrenapitanjauvjekdavalaistiodgovordanistepotlačenibilibistetlačiteljihistorija jeje proročicaproročica kojakoja jeje nana iskrenaiskrena pitanjapitanja uvjekuvjek davaladavala istiisti odgovorda nisteniste potlačenibili bistebiste tlačiteljihistorija je proročicaje proročica kojaproročica koja jekoja je naje na iskrenana iskrena pitanjaiskrena pitanja uvjekpitanja uvjek davalauvjek davala istidavala isti odgovorda niste potlačenibili biste tlačiteljihistorija je proročica kojaje proročica koja jeproročica koja je nakoja je na iskrenaje na iskrena pitanjana iskrena pitanja uvjekiskrena pitanja uvjek davalapitanja uvjek davala istiuvjek davala isti odgovorhistorija je proročica koja jeje proročica koja je naproročica koja je na iskrenakoja je na iskrena pitanjaje na iskrena pitanja uvjekna iskrena pitanja uvjek davalaiskrena pitanja uvjek davala istipitanja uvjek davala isti odgovor

Povest je na savesna pitanja davala uvek isti odgovor: ako niste potlačeni onda ste tlačitelj.Ljubav je odgovor, ali dok čekate na odgovor, seks postavlja neka dosta dobra pitanja.Pitanja na koja je najteže dati odgovor jesu ona čiji je odgovor očigledan.Šta biste sve bili u stanju da uradite, kada biste uradili sve što možete?Jednom godišnje posetite mesto na kojem nikada do tad niste bili.Mama osoba koja me u životu prati, odlučila se meni život ona je dati, za moju sreču svakome na.put stati, uvjek na pravi put slati, ovo iz srca je to shvati ...