Fanatik je osoba koja ne može promeniti mišljenje, a ne želi promeniti temu razgovora.


fanatik-osoba-koja-ne-moe-promeniti-miljenje-a-ne-eli-promeniti-temu-razgovora
teodor ruzveltfanatikosobakojanemožepromenitimiljenježelitemurazgovorafanatik jeje osobaosoba kojakoja nene možemože promenitipromeniti mišljenjene želiželi promenitipromeniti temutemu razgovorafanatik je osobaje osoba kojaosoba koja nekoja ne možene može promenitimože promeniti mišljenjea ne želine želi promenitiželi promeniti temupromeniti temu razgovorafanatik je osoba kojaje osoba koja neosoba koja ne možekoja ne može promenitine može promeniti mišljenjea ne želi promenitine želi promeniti temuželi promeniti temu razgovorafanatik je osoba koja neje osoba koja ne možeosoba koja ne može promenitikoja ne može promeniti mišljenjea ne želi promeniti temune želi promeniti temu razgovora

Fanatik je onaj ko ne može promeniti svoje mišljenje, a ne želi da promeni temu.Svi misle kako promeniti svet, a niko ne misli kako promeniti sebe.Jedna od mojih omiljenih filozofskih načela je da će se ljudi slagati sa vama samo ako su se već složili sa vama. Ne možete promeniti tuđe mišljenje.Atlasu se dozvoljava mišljenje da ima slobodu da, ukoliko želi, može pustiti Zemlju i otići. Međutim, to mišljenje je sve što mu je zaista dozvoljeno.Kredit je sistem u kome osoba koja ne može da plati nađe drugu osobu koja ne može da plati koja će da garantira da on može da plati.Jer ako i najboljeg popnemo na presto, on će promeniti svoju ćud.