Žene su svetice u crkvi, andjeli na ulici, djavoli u kući, sove na prozoru i svrake na vratima.


ene-su-svetice-u-crkvi-andjeli-na-ulici-djavoli-u-kui-sove-na-prozoru-i-svrake-na-vratima
italijanske posloviceŽenesusveticecrkviandjelinaulicidjavolikućisoveprozorusvrakevratimaŽene susu sveticesvetice uu crkviandjeli nana ulicidjavoli uu kućisove nana prozoruprozoru ii svrakesvrake nana vratimaŽene su sveticesu svetice usvetice u crkviandjeli na ulicidjavoli u kućisove na prozoruna prozoru iprozoru i svrakei svrake nasvrake na vratimaŽene su svetice usu svetice u crkvisove na prozoru ina prozoru i svrakeprozoru i svrake nai svrake na vratimaŽene su svetice u crkvisove na prozoru i svrakena prozoru i svrake naprozoru i svrake na vratima

Motor u srcu, kaciga na glavi, beenzin u krvi i andjeli cuvariSvi mi koji smo gledali kapljice na prozoru i razmisljali koja ce da pobedi…Počisti prvo pred svojim vratima.Počlisti prvo pred svojim vratimaJa uživam poput deteta na ulici. Kada dođe dan da tako ne bude napustiću fudbal.Da ljudi mogu dobra činiti koliko zla i psovki, danas niko ne bi gladovao na ulici.