Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela. - Činija Citata

Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela.


ena-moe-da-se-zanese-za-bogataem-ili-artistom-za-vojnikom-ili-sportistom-za-lepim-ili-umnim-ali-se-najzad-dadne-esto-za-ceo-ivot-sasvim-drukijem-oveku
jovan dučićŽenamožedasezanesezabogataemiliartistomvojnikomsportistomlepimumnimalinajzaddadnečestoceoživotsasvimdrukčijemčovekunegokakvogzamiljalaželelaŽena možemože dada sese zanesezanese zaza bogatašembogatašem iliili artistomza vojnikomvojnikom iliili sportistomza lepimlepim iliili umnimali sese najzadnajzad dadnečesto zaza ceoceo životsasvim drukčijemdrukčijem čovekučoveku negonego kakvogkakvog jeje zamišljalazamišljala iliili želelaŽena može damože da seda se zanesese zanese zazanese za bogatašemza bogatašem ilibogatašem ili artistomza vojnikom ilivojnikom ili sportistomza lepim ililepim ili umnimali se najzadse najzad dadnečesto za ceoza ceo životsasvim drukčijem čovekudrukčijem čoveku negočoveku nego kakvognego kakvog jekakvog je zamišljalaje zamišljala ilizamišljala ili želela

Žena nikad ne vidi jednog muškarca u celini, nego uvek u detalju: da lepo peva, ili lepo igra, ili lepo svira, ili se lepo oblači, ili se lepo ponaša, ili, najzad, da ima uspeha u društvu ili uspeha kod žena.Žena u koju smo zaljubljeni prestaje biti za nas obično ljudsko biće, nego ili postane beli anđeo ili crna sotona.Žena u koju smo zaljubljeni prestaje biti za nas obično ljudsko biće, nego ili postane beli anđeo ili crni sotona.Mogu da biram, ili ću postati žrtva svijeta ili avanturistkinja u potrazi za svojim blagom. Sve zavisi od toga kako posmatram svoj život.Stara šema . Ili si guverner ili đubretar ili hodač po žici ili pljačkaš banaka ili zubar ili berač voća ili si ovo ili si ono. Želiš da radiš dobar posao. Stižeš na svoje radno mesto i onda stojiš i čekaš nekog govnara.Dobar karakter se ne formira za sedmicu ili mesec. On se stvara pomalo, dan za danom.