Dovoljno je voljeti ga, biti sa njim u mislima, i obojiti ovaj tako lijep grad njegovim koracima, riječima, nježnošću.


dovoljno-voljeti-ga-biti-njim-u-mislima-i-obojiti-ovaj-tako-lijep-grad-njegovim-koracima-rijeima-njenou
paulo koeljodovoljnovoljetigabitinjimmislimaobojitiovajtakolijepgradnjegovimkoracimariječimanježnoćudovoljno jeje voljetivoljeti gabiti sasa njimnjim uu mislimai obojitiobojiti ovajovaj takotako lijeplijep gradgrad njegovimnjegovim koracimadovoljno je voljetije voljeti gabiti sa njimsa njim unjim u mislimai obojiti ovajobojiti ovaj takoovaj tako lijeptako lijep gradlijep grad njegovimgrad njegovim koracimadovoljno je voljeti gabiti sa njim usa njim u mislimai obojiti ovaj takoobojiti ovaj tako lijepovaj tako lijep gradtako lijep grad njegovimlijep grad njegovim koracimabiti sa njim u mislimai obojiti ovaj tako lijepobojiti ovaj tako lijep gradovaj tako lijep grad njegovimtako lijep grad njegovim koracima

Nije ovaj grad za mene ;)Zbog dobrote i ljubavi čovek ne sme dozvoliti da smrt ima suverenitet u njegovim mislima.Da, vreme je i bilo, lutko. Upoznao sam ovaj grad tragajući za ulicom kojom prolaziš.Ne ocjenjuj čovjeka po njegovim manama, vec po njegovim djelima.O čovjeku treba suditi po njegovim pitanjima, a ne po njegovim odgovorima.Neke stvari mogu mnogo bolje da se osjete nego da se objasne. Ali to ljudi ne znaju, oni vjeruju riječima, to je problem.Treba više vjerovati svojim srcima nego riječima.