Dobro guram, kroz život buran i mada živim dosta srećno, ja nemam nikoga konkretno. Uz kog bi bio i srećan i lud i tako miran i siguran svud, ja nemam nikog da mašta i priča mi svašta svu noć. - Činija Citata

Dobro guram, kroz život buran i mada živim dosta srećno, ja nemam nikoga konkretno. Uz kog bi bio i srećan i lud i tako miran i siguran svud, ja nemam nikog da mašta i priča mi svašta svu noć.


dobro-guram-kroz-ivot-buran-i-mada-ivim-dosta-sreno-ja-nemam-nikoga-konkretno-uz-kog-bi-bio-i-srean-i-lud-i-tako-miran-i-siguran-svud-ja-nemam-nikog
Đorđe balaševićdobroguramkrozživotburanmadaživimdostasrećnojanemamnikogakonkretnouzkogbibiosrećanludtakomiransiguransvudnikogdamatapričamisvatasvunoćdobro guramkroz životživot buranburan ii madamada živimživim dostadosta srećnoja nemamnemam nikoganikoga konkretnouz kogkog bibi biobio ii srećansrećan ii ludlud ii takotako miranmiran ii siguransiguran svudja nemamnemam nikognikog dada maštamašta ii pričapriča mimi svaštasvašta svusvu noćkroz život buranživot buran iburan i madai mada živimmada živim dostaživim dosta srećnoja nemam nikoganemam nikoga konkretnouz kog bikog bi biobi bio ibio i srećani srećan isrećan i ludi lud ilud i takoi tako mirantako miran imiran i sigurani siguran svudja nemam nikognemam nikog danikog da maštada mašta imašta i pričai priča mipriča mi svaštami svašta svusvašta svu noć

Ja stvarno nemam ljubav kome da dam, ali i nemam nikoga ko to zaslužuje.Ja zaista nemam puno da ti ponudim... par toplih zagrljaja, čistu dušu i jedno maleno, ali verno srce... imam i kofer pun ljubavi i dva jastuka, pomalo već stara... ali se još oseća miris mojih snova... nemam ja puno na dlanu... par suza i jutarnju rosu kojom budim svoje lice... jedan osmeh i oči pune nade...Ja zaista nemam puno da ti ponudim.. par toplih zagrljaja, čistu dušu i jedno maleno, ali verno srce.. imam i kofer pun ljubavi i dva jastuka, pomalo već stara.. ali se još oseća miris mojih snova.. nemam ja puno na dlanu.. par suza i jutarnju rosu kojom budim svoje lice.. jedan osmeh i oči pune nade.I ako imam proroštvo i znam sve tajne i sva znanja, i ako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam.Čini se da ti i ja smo još dva odvojena sveta, neotkrivena … Sad bih dala za tebe što imam i što nemam, ali…Samo, ja vise nemam hrabrosti za takvu ljubav zbog koje cu ponovo ici da ubijam mrtve vojnike iz poslednjeg i pretposlednjeg rata.