Dobio Mujo na kladionici 100 KM i čitav dan pusta ženi pjesmu : – Gdje si bila kad sam bio niko HAHAHAH - Činija Citata

Dobio Mujo na kladionici 100 KM i čitav dan pusta ženi pjesmu : – Gdje si bila kad sam bio niko HAHAHAH


dobio-mujo-na-kladionici-100-km-i-itav-dan-pusta-eni-pjesmu-gdje-bila-kad-sam-bio-niko-hahahah
dobiomujonakladionici100kmčitavdanpustaženipjesmugdjebilakadsambionikohahahahdobio mujomujo nana kladionicikladionici 100100 kmkm ii čitavčitav dandan pustapusta ženiženi pjesmupjesmu– gdjegdje sisi bilabila kadkad samsam biobio nikoniko hahahahdobio mujo namujo na kladionicina kladionici 100kladionici 100 km100 km ikm i čitavi čitav dančitav dan pustadan pusta ženipusta ženi pjesmuženi pjesmu– gdje– gdje sigdje si bilasi bila kadbila kad samkad sam biosam bio nikobio niko hahahahdobio mujo na kladionicimujo na kladionici 100na kladionici 100 kmkladionici 100 km i100 km i čitavkm i čitav dani čitav dan pustačitav dan pusta ženidan pusta ženi pjesmupusta ženi pjesmu– gdje si– gdje si bilagdje si bila kadsi bila kad sambila kad sam biokad sam bio nikosam bio niko hahahahdobio mujo na kladionici 100mujo na kladionici 100 kmna kladionici 100 km ikladionici 100 km i čitav100 km i čitav dankm i čitav dan pustai čitav dan pusta ženičitav dan pusta ženi pjesmudan pusta ženi pjesmu– gdje si bila– gdje si bila kadgdje si bila kad samsi bila kad sam biobila kad sam bio nikokad sam bio niko hahahah

Do kraja svog života neću zaboraviti dan kada sam u svojoj 21. godini podigao ruku i položio građansku zakletvu. Znate li koliko sam bio ponosan? Bio sam toliko ponosan da sam ceo dan šetao sa američkom zastavom na ramenima.Ti si mi uvek bila u srcu i u dusi zbog tebe sam bio spreman i zivot da dam ali si me prevarila, toje bol koji nikad necu zaboraviti do kraja svog zivota kada si ...U ljubavi niko nikoga ne može da povredi; svako od nas je odgovoran za ono što oseća i ne možemo drugog da krivimo za to. Već sam iskusila patnju kada sam izgubila osobe u koje sam bila zaljubljena. Danas sam čvrsto ubeđena da niko nikoga ne gubi, jer niko nikoga ne poseduje. To je istinsko iskustvo slobode: imati najvažniju stvar na svetu i ne posedovati je.I zauvijek sam ostao gladan ljubavi i pažnje: niko me u životu nije mogao iznenaditi grubošću i uvjek sam je očekivao, a svako me mogao pridobiti pa i prevariti pitomošću, nježnošću, prijateljstvom, pa i kad bih se prevario, opet sam uvijek bio spreman da naletim na isti mamac.Kroz moju karijeru koliko sam išta učinio to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku riječ koju sam otpjevao – ukoliko sam poštovao pjesmu. Ukoliko to nisam mogao prenijeti na slušaoca tada nisam uspio.Kroz moju karijeru koliko sam išta učinio to je da sam obratio pažnju na svaku notu i svaku riječ koju sam otpjevao - ukoliko sam poštovao pjesmu. Ukoliko to nisam mogao prenijeti na slušaoca tada nisam uspio