Devojke se dele na domaćice i one koje su romantične. Domaćice kada vide prašinu na stolu one je odmah obrišu, a romantične nacrtaju srce!


devojke-se-dele-na-domaice-i-one-koje-su-romantine-domaice-kada-vide-prainu-na-stolu-one-odmah-obriu-a-romantine-nacrtaju-srce
devojkesedelenadomaćiceonekojesuromantičnedomaćicekadavideprainustoluodmahobriuromantičnenacrtajusrcedevojke sese deledele nana domaćicedomaćice ii oneone kojekoje susu romantičnedomaćice kadakada videvide prašinuprašinu nana stolustolu oneone jeje odmahodmah obrišuromantične nacrtajunacrtaju srcedevojke se delese dele nadele na domaćicena domaćice idomaćice i onei one kojeone koje sukoje su romantičnedomaćice kada videkada vide prašinuvide prašinu naprašinu na stoluna stolu onestolu one jeone je odmahje odmah obrišua romantične nacrtajuromantične nacrtaju srcedevojke se dele nase dele na domaćicedele na domaćice ina domaćice i onedomaćice i one kojei one koje suone koje su romantičnedomaćice kada vide prašinukada vide prašinu navide prašinu na stoluprašinu na stolu onena stolu one jestolu one je odmahone je odmah obrišua romantične nacrtaju srcedevojke se dele na domaćicese dele na domaćice idele na domaćice i onena domaćice i one kojedomaćice i one koje sui one koje su romantičnedomaćice kada vide prašinu nakada vide prašinu na stoluvide prašinu na stolu oneprašinu na stolu one jena stolu one je odmahstolu one je odmah obrišu

Među prijateljima treba voleti ne samo one koje žaloste vaše nesreće, nego i one koje nam ne zavide na sreći.Ljudi preziru sve one koji ne uspiju, a mrze one koji se uspnu iznad njih. Navikni se na prezir ako želis mir, ili na mržnju ako pristaneš na borbu.Boj se, tuđinska vojsko! Krenuli su sinovi Rusije; diglo se i staro i mlado, jure na one što su se drznuli, a osveta im je zapalila srca.Nesreća nesrećnih ljudi i jeste u tome što za njih stvari koje su inače nemoguće i zabranjene postanu, za trenutak, dostižne i lake, ili bar tako izgledaju, a kad se jednom trajno usele u njihove želje, one se pokažu opet kao ono što jesu: nedostupne i zabranjene, sa svim posljedicama koje to ima po one koji za njima posegnu.Postoje dve vrste promena koje imaju tendenciju da poremete način života na koji smo navikli. Prve su promene koje se dešavaju nama. Druge su one koje se dešavaju bez nas. Prve ne možemo kontrolisati, ali možemo i trebamo da kontrolišemo ove druge.Prepreke su one strašne stvari koje možete videti kada skrenete pogled s cilja.