Deca misle da dvadeset šilinga i dvadeset godina jedva mogu da se potroše. - Činija Citata

Deca misle da dvadeset šilinga i dvadeset godina jedva mogu da se potroše.


deca-misle-da-dvadeset-ilinga-i-dvadeset-godina-jedva-mogu-da-se-potroe
bendžamin frenklindecamisledadvadesetilingagodinajedvamogusepotroedeca mislemisle dada dvadesetdvadeset šilingašilinga ii dvadesetdvadeset godinagodina jedvajedva mogumogu dada sese potrošedeca misle damisle da dvadesetda dvadeset šilingadvadeset šilinga išilinga i dvadeseti dvadeset godinadvadeset godina jedvagodina jedva mogujedva mogu damogu da seda se potrošedeca misle da dvadesetmisle da dvadeset šilingada dvadeset šilinga idvadeset šilinga i dvadesetšilinga i dvadeset godinai dvadeset godina jedvadvadeset godina jedva mogugodina jedva mogu dajedva mogu da semogu da se potrošedeca misle da dvadeset šilingamisle da dvadeset šilinga ida dvadeset šilinga i dvadesetdvadeset šilinga i dvadeset godinašilinga i dvadeset godina jedvai dvadeset godina jedva mogudvadeset godina jedva mogu dagodina jedva mogu da sejedva mogu da se potroše

Ako je čovjek dvadeset i četiri sata prije u pravu nego svi drugi, onda ga dvadeset i četiri sata smatraju čovjekom koji nema zdrav razum.Svako ko prestane učiti je star, bilo da ima dvadeset ili osamdeset godina.Svatko ko prestane učiti je star, bilo da ima dvadeset ili osamdeset godina.Za dvadeset godina, bićete više razočarani stvarima koje niste učinili nego stvarima koje jeste. Zato isplovite iz sigurne luke. Istražujte. Sanjajte. Otkrijte.Postoji jedna veoma bitna stvar koju ćete shvatiti tek kada sve ovo bude gotovo i kada se vratite kući. Zahvaljivaćete Bogu kada dvadeset godina kasnije budete sedeli pored kamina sa svojim unukom na kolenu i kada vas bude pitao šta ste radili u ratu, nećete morati da ga prebacite na drugo koleno, nakašljete se i kažete: „Lopatao sam balegu u Luizijani.“Ja bih postao hrišćanin kad bi hriršćani bili hrišćani sva dvadeset i četiri časa dnevno.