Da bismo nekoga dolično voljeli, treba ga tako voljeti kao da će sutra umrijeti!


da-bismo-nekoga-dolino-voljeli-treba-ga-tako-voljeti-kao-da-e-sutra-umrijeti
ljubavne poslovicedabismonekogadoličnovoljelitrebagatakovoljetikaodaćesutraumrijetida bismobismo nekoganekoga doličnodolično voljelitreba gaga takotako voljetivoljeti kaokao dada ćeće sutrasutra umrijetida bismo nekogabismo nekoga doličnonekoga dolično voljelitreba ga takoga tako voljetitako voljeti kaovoljeti kao dakao da ćeda će sutraće sutra umrijetida bismo nekoga doličnobismo nekoga dolično voljelitreba ga tako voljetiga tako voljeti kaotako voljeti kao davoljeti kao da ćekao da će sutrada će sutra umrijetida bismo nekoga dolično voljelitreba ga tako voljeti kaoga tako voljeti kao datako voljeti kao da ćevoljeti kao da će sutrakao da će sutra umrijeti

Da bismo nekog savršeno voleli, treba ga tako voleti, kao da će već sutra umreti.Apsurdno je reći da muškarac ne može voljeti samo jednu ženu, kao sto je apsurdno reći da muzičar treba više violina da bi svirao istu melodiju.Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, i tako sam teško to znao da pokažem. I onda, odjednom, na rasporedu mladeža na njenim leđima,kao tajnu mapu, pokazala mi je u koju zvezdu treba da se zagledam. I tako, eto ti pesma, ludo jedna.Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, i tako sam teško to znao da pokažem. I onda, odjednom, na rasporedu mladeža na njenim leđima, kao tajnu mapu, pokazala mi je u koju zvezdu treba da se zagledam. I tako, eto ti pesma, ludo jedna.Radi, kao da dež sto godina živjeti, a moli se Bogu, kao da deš sjutra umrijeti.Dobar ministar mora umrijeti tako da bude bogatiji dobrim glasom nego blagom.