Da bismo nekoga dolično voljeli, treba ga tako voljeti kao da će sutra umrijeti!


da-bismo-nekoga-dolino-voljeli-treba-ga-tako-voljeti-kao-da-e-sutra-umrijeti
ljubavne poslovicedabismonekogadoličnovoljelitrebagatakovoljetikaodaćesutraumrijetida bismobismo nekoganekoga doličnodolično voljelitreba gaga takotako voljetivoljeti kaokao dada ćeće sutrasutra umrijetida bismo nekogabismo nekoga doličnonekoga dolično voljelitreba ga takoga tako voljetitako voljeti kaovoljeti kao dakao da ćeda će sutraće sutra umrijetida bismo nekoga doličnobismo nekoga dolično voljelitreba ga tako voljetiga tako voljeti kaotako voljeti kao davoljeti kao da ćekao da će sutrada će sutra umrijetida bismo nekoga dolično voljelitreba ga tako voljeti kaoga tako voljeti kao datako voljeti kao da ćevoljeti kao da će sutrakao da će sutra umrijeti

Da bismo nekog savršeno voleli, treba ga tako voleti, kao da će već sutra umreti.Radimo kao da ćemo 100 godina živjeti, pripremamo se kao da će sutra rat.Radimo kao da ćemo 100 godina živeti, pripremamo se kao da će sutra rat.Dete je kao testo; kako si ga zamesio, tako će i izrasti.Čovjek nije nikad tako nesretan kao što misli, ni tako srećan kao što se nadao da će biti.Dovoljno je voljeti ga, biti sa njim u mislima, i obojiti ovaj tako lijep grad njegovim koracima, riječima, nježnošću.