Da bi uspio moraš biti đubre, i to je jednostavno činjenica.


da-bi-uspio-mora-biti-ubre-i-to-jednostavno-injenica
džon lenondabiuspiomorabitiđubretojednostavnočinjenicada bibi uspiouspio morašmoraš bitibiti đubreje jednostavnojednostavno činjenicada bi uspiobi uspio morašuspio moraš bitimoraš biti đubrei to jeje jednostavno činjenicada bi uspio morašbi uspio moraš bitiuspio moraš biti đubrei to je jednostavnoda bi uspio moraš bitibi uspio moraš biti đubrei to je jednostavno činjenica

Da bi uspeo moraš biti đubre, i to je jednostavno činjenica.Da bi nešto izmislio moraš imati dobru maštu i gomilu otpada.Da bi ispravio prošlost moraš misliti na budućnost.Da bi imao veliku ideju moraš imati puno ideja.Da li si voljan da dotakneš živac čak iako ćeš u tom slučaju možda biti percepiran kao negativac? Više volim da me smatraju pobednikom nego dobrim timskim igračem. Voleo bih kad bi te dve stvari išle zajedno ali to jednostavno nije realno. Nemam ništa zajedničko sa lenjim ljudima koji okrivljuju druge za svoj neuspeh.Da bi bila osigurana egzistencija svakog državljanina, trebalo bi zasijati svaki pedalj zemlje. Ako nema tko zasijati, onda će se naći radne brigade i one će to zasijati. Imati hljeba, i imati to što je potrebno za svakidašnji život, znači biti potppuno neovisan od svake pomoći sa strane. Mi hoćemo snažnu, cvatuću Jugoslaviju.