Da bi uspio moraš biti đubre, i to je jednostavno činjenica.


da-bi-uspio-mora-biti-ubre-i-to-jednostavno-injenica
džon lenondabiuspiomorabitiđubretojednostavnočinjenicada bibi uspiouspio morašmoraš bitibiti đubreje jednostavnojednostavno činjenicada bi uspiobi uspio morašuspio moraš bitimoraš biti đubrei to jeje jednostavno činjenicada bi uspio morašbi uspio moraš bitiuspio moraš biti đubrei to je jednostavnoda bi uspio moraš bitibi uspio moraš biti đubrei to je jednostavno činjenica

Da bi uspeo moraš biti đubre, i to je jednostavno činjenica.Vrlo je jednostavno biti srećan, ali je vrlo teško biti jednostavan.Ti moraš biti promena koju želiš videti u svetu.Ti moraš biti promena koju želiš da vidiš u svetu.Ako želiš biti sretan, moraš živjeti skriveno.Ako nekoga voliš moraš biti spreman pružiti mu slobodu.