Brak je stvarno teška stvar jer moraš da se nosiš sa osećanjima… i advokatima. - Činija Citata

Brak je stvarno teška stvar jer moraš da se nosiš sa osećanjima… i advokatima.


brak-stvarno-teka-stvar-jer-mora-da-se-nosi-oseanjima-iadvokatima
ričard prajorbrakstvarnotekastvarjermoradasenosiosećanjima…i advokatimabrak jeje stvarnostvarno teškateška stvarstvar jerjer morašmoraš dada sese nosišnosiš sasa osećanjima…osećanjima… i advokatimabrak je stvarnoje stvarno teškastvarno teška stvarteška stvar jerstvar jer morašjer moraš damoraš da seda se nosišse nosiš sanosiš sa osećanjima…sa osećanjima… i advokatimabrak je stvarno teškaje stvarno teška stvarstvarno teška stvar jerteška stvar jer morašstvar jer moraš dajer moraš da semoraš da se nosišda se nosiš sase nosiš sa osećanjima…nosiš sa osećanjima… i advokatimabrak je stvarno teška stvarje stvarno teška stvar jerstvarno teška stvar jer morašteška stvar jer moraš dastvar jer moraš da sejer moraš da se nosišmoraš da se nosiš sada se nosiš sa osećanjima…se nosiš sa osećanjima… i advokatima

Brak je jedina stvarno uspjela osveta Boga ljudima.Nemoj se praviti mudrim nego to stvarno i budi, jer nije dovoljno praviti se zdravim nego to i stvarno biti.Laž je teška droga, sa te igle se još niko nije skinuo.Ljudi kažu da su ‘dobro’ čak i kada nisu jer im je teško pronaći nekoga kome je stalo da čuje kako se stvarno osećaju.Svaka naša spoznaja počinje sa osećanjima.Kada je sujeta prisutna onda dolazi do gordosti, svađe. Nije nesreća što mi imamo suprotna gledišta, jer se stvar mora sagledati sa više strana.